Nadere regels coronacompensatie cultuur Gorinchem 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem besluit;

 

 • gelet op artikel 2 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Gorinchem 2011;

 

 • gelet op de ontvangen Rijksgelden voor de borging van de lokale culturele infrastructuur;

 

vast te stellen de Nadere regels coronacompensatie cultuur Gorinchem 2021.

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  De vierde schadeperiode is de periode gelegen tussen 1 juli 2021 en 1 januari 2022.

 • 2.

  De schade als gevolg van de COVID-19 maatregelen bestaat uit:

 • a.

  het totaal aan gemiste inkomsten en/of extra uitgaven als gevolg van de COVID-19 maatregelen gedurende de vierde schadeperiode ten opzichte van dezelfde periode in 2019;

 • b.

  na aftrek van alle uitkeringen, verstrekkingen en voorzieningen, die u van derden ter compensatie van de schade door COVID-19 heeft ontvangen of zal ontvangen.

 • 3.

  Lokale culturele infrastructuur: wordt verstaan culturele stichtingen of verenigingen waarmee de gemeente Gorinchem een subsidierelatie heeft.

 

Artikel 2 Doelstelling

Het borgen van de lokale culturele infrastructuur tijdens de coronacrisis.

 

Artikel 3 Bereik

 • 1.

  Deze regeling geldt alleen voor stichtingen of verenigingen die van de gemeente Gorinchem een subsidie voor culturele activiteiten of dienstverlening ontvangen.

 • 2.

  Uitgesloten zijn organisaties die hun aanvraag niet vóór 1 maart 2022 voor de vierde schadeperiode bij de gemeente hebben ingediend.

 

Artikel 4 De aanvraag

 • 1.

  U kunt subsidie vragen ter compensatie van de schade als gevolg van de COVID-19 maatregelen.

 • 2.

  De subsidieaanvraag voor de vierde schadeperiode wordt ingediend voor 1 maart 2022.

 • 3.

  De aanvrager maakt bij indiening van de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier op de website van de gemeente Gorinchem.

 • 4.

  Een aanvraag voor de vierde schadeperiode wordt in behandeling genomen indien is bijgevoegd:

 • a.

  Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

 • b.

  De jaarrekening van 2019;

 • c.

  De oorspronkelijke begroting van 2020 en 2021;

 • d.

  Een overzicht van de schade voor de eerste, tweede of derde schadeperiode;

 • e.

  Een toelichting op deze schade, waaruit blijkt welke wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn toe te schrijven aan de COVID-19 maatregelen en waaruit blijkt welke maatregelen de aanvrager heeft ondernomen om de schade te beperken.

 

Artikel 5 Verlening en vaststelling subsidie

 • 1.

  Het college behoudt zich het recht voor om nadere informatie op te vragen ten behoeve van de verlening of als gerede twijfel bestaat dat de subsidie niet besteed is aan het doel waarvoor het is bestemd.

 • 2.

  Het besluit op de aanvraag wordt uiterlijk 1 mei 2022 genomen.

 • 3.

  Subsidies tot € 5.000 worden direct vastgesteld.

 • 4.

  U moet een subsidie hoger dan € 5.000 bij de reguliere aanvraag tot vaststelling verantwoorden.

 • 5.

  Betaling van het subsidiebedrag vindt plaats zo spoedig mogelijk na verzending van de beschikking.

 

Artikel 6 Subsidie terugvorderen

Het college kan een verleende subsidie meteen terugvorderen als blijkt dat de organisatie andere inkomsten of minder uitgaven had dan zij bij de aanvraag heeft vermeld.

 

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  De subsidieverstrekking kan naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5 van de “Algemene Subsidieverordening gemeente Gorinchem 2011” genoemde weigeringsgronden in ieder geval worden geweigerd indien de aanvraag niet aan het bepaalde in deze regeling voldoet.

 • 2.

  Uit de toelichting op de schade, bedoeld in artikel 4, lid 5 onder e, blijkt dat de aanvrager niet al het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan of nagelaten om de schade als gevolg van de COVID-19 maatregelen te beperken.

 

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de vierde schadeperiode is € 85.000 en wordt gepubliceerd.

 • 2.

  In het geval dat de subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond overschrijden, wordt het subsidiebudget naar rato (evenredigheid) verdeeld onder de voor subsidie in aanmerking komende instellingen.

 

Artikel 9 Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling.

 

Artikel 10 Onvoorziene gevallen

Het college beslist in alle voorkomende gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervalt op 31 december 2022.

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Nadere regels coronacompensatie cultuur Gorinchem 2021”

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem gehouden op 26 oktober 2021.

De secretaris, De burgemeester,

Toelichting op de begripsbepaling

 

Artikel 1: begripsbepaling

 

Lid 4b: Onder “uitkeringen, verstrekkingen en voorzieningen” verstaan we in het bijzonder maar niet uitsluitend deze regelingen:

 

Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS € 4.000)

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW1 en NOW2)

 

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

 

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVSO)

 

Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO)

 

Voorts alle steunregelingen in verband met Covid-19 van de Provincie Zuid-Holland, waarop organisaties rechtstreeks een beroep (hebben) kunnen doen.

 

Naar boven