Gemeente Nijmegen – intrekken verleende omgevingsvergunning op verzoek W.Z21.103636.01 –Dorpsstraat 108 te Nijmegen

Burgemeester en wethouders van Nijmegen maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning op verzoek intrekken, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Voor : het verbreden van de oprit (intrekken omgevingsvergunning W.Z21.103636.01)

Locatie : Dorpsstraat 108 te Nijmegen

Datum besluit : 29 oktober 2021

Datum verzending besluit : 29 oktober 2021

Zaaknummer ODRN: W.Z21.103636.02 (intrekkingsbesluit omgevingsvergunning)

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Bezwaar

Gedurende zes weken, die ingaat op de dag na bekendmaking, kan een belanghebbende een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, bureau JZ 20, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de onderstaande gegevens:

a. naam en adresgegevens van de indiener;

b. dagtekening;

c. omschrijving van het bestreden besluit;

d. motivering waarom bezwaar wordt aangetekend.

Voorlopige voorziening aanvragen

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Arnhem.

De aanvraag voorlopige voorziening kan gericht worden aan:

Rechtbank Gelderland

Postbus 9030

6800 EM Arnhem

U kunt ook digitaal een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Kijk op de genoemde site voor de geldende voorwaarden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.

Naar boven