Pastoor van Laakstraat 20 te Lent: plaatsen van dakkapellen ter uitbreiding van de zolderverdieping - omgevingsvergunning - Van rechtswege verleend

Gepubliceerd op: 02-11-2021

Omschrijving: plaatsen van dakkapellen ter uitbreiding van de zolderverdieping (Pastoor van Laakstraat 20 te Lent)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwen;

Zaaknummer: W.Z21.102769.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 06-04-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 29-10-2021

Definitieve beschikking ter inzage gelegd: 02-11-2021

Einddatum bezwaartermijn: 10-12-2021

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Van rechtswege verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 30 oktober 2021 tot en met 10 december 2021.

Toelichting:

Bezwaarmogelijkheid:

Het besluit is verzonden op de aangegeven verzenddatum. Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de aangegeven verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, bureau JZ 21, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. De bezwaartermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden.

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en dient ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

Het is mogelijk om het bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier op het Digitaal Loket van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift moet men in het bezit zijn van DigiD.

 

Voorlopige voorziening:

Het van rechtswege genomen besluit treedt in werking na afloop van de bezwaartermijn, of indien bezwaar is gemaakt, op dit bezwaar is beslist. De vergunninghouder kan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (locatie Arnhem) verzoeken de opschorting op te heffen. Titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Rechtbank Gelderland (tel.nr. 088-3612000).

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=45D8B3C7-F416-4516-BA7B-84438F22B9D6

Naar boven