Kronenburgersingel 223 te Nijmegen: rijksmonumentaal woonhuis splitsen in een zestal zelfstandige appartementen - omgevingsvergunning - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 01-11-2021

Omschrijving: rijksmonumentaal woonhuis splitsen in een zestal zelfstandige appartementen (Kronenburgersingel 223 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Monument; Bouwen; Afwijken Bestemmingsplan;

Zaaknummer: W.Z21.100826.02

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 08-04-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd: 10-09-2021

Einddatum zienswijze: 21-10-2021

Definitieve beschikking verzonden: 28-10-2021

Definitieve beschikking ter inzage gelegd: 02-11-2021

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn: 14-12-2021

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt beroep aantekenen. Dit kan van 3 november 2021 tot en met 14 december 2021.

Toelichting:

Beroepsmogelijkheid:

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen beroep indienen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. De beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend, kunnen beroep instellen. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor er geen zienswijzen konden worden ingediend, is er een kans dat de bestuursrechter het beroep toch behandelt.

Het gemotiveerde beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank in Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem . Het beroepschrift kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op www.loket.rechtspraak.nl. Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van DigiD. Voor het behandelen van het beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Rechtbank Gelderland (tel.nr. 026-359 20 00).

 

Voorlopige voorziening:

Zodra het besluit in werking treedt, kan de vergunninghouder het plan uitvoeren. Het indienen van een bezwaarschrift schort de inwerkingtreding niet op. Diegenen die willen voorkomen dat de vergunninghouder gebruik maakt van de vergunning, moeten een gemotiveerd verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter in Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak. Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overgelegd. Individuele burgers kunnen het verzoek ook digitaal indienen via het digitaal loket op loket.rechtspraak.nl ("Digitaal procederen - Rechtbanken sector bestuursrecht"). Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van DigiD. Advocaten en gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie kunnen hier geen gebruik van maken.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Rechtbank Gelderland (tel.nr. 088-3612000).

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=DA261044-8A8E-49BA-B47A-F5DF3C5736AC

Naar boven