Regeling vergoeding stembureauleden en tellers gemeente De Fryske Marren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren;

 

besluit:

- gelet op het gestelde in artikel 149 Gemeentewet;

- gelet op het gestelde in de Kieswet artikel E3 en E4.

 

tot vaststelling van de “Regeling vergoeding stembureauleden en tellers De Fryske Marren 2021”

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Stembureauleden: de als zodanig bedoeld in artikel E4 van de Kieswet tot voorzitter, lid of plaatsvervangend lid van een stembureau benoemde personen bestaande uit:

  • a.

   medewerkers: de personen die met de gemeente De Fryske Marren een arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen.

  • b.

   externe medewerkers: de personen die geen arbeidsovereenkomst met de gemeente De Fryske Marren hebben.

 • b.

  Tellers: de personen die, niet zijnde stembureauleden, na sluiting van een stembureau zijn belast met het tellen van de stemmen.

 • c.

  Plaatsvervangende leden: de personen die geen zitting hebben voor de gehele dag of een dagdeel, maar die wel oproepbaar zijn om zitting te nemen.

 • d.

  Zitting: de periode eindigt op het tijdstip, waarop alle volgens de wet voorgeschreven handelingen door het bureau zijn verricht.

 • e.

  Periode (zitting):

  • a.

   hele dag van 07:00 tot 21:00 uur;

  • b.

   tellen van 21:00 uur tot einde telling.

 • f.

  Catering: de uitvoering van de catering (warme maaltijd, lunch, koffie, thee, frisdranken etc.) wordt verzorgd door de stembureaus zelf.

 • g.

  Reiskosten: de reiskosten voor het halen en brengen van het verkiezingsmateriaal.

 • h.

  Training stembureaulid of teller: een e-learning of fysieke instructiebijeenkomst ter voorbereiding op de taken als stembureaulid of teller.

Artikel 2. Vergoeding

Stembureauleden en tellers ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

 • a.

  de vergoeding bedraagt voor de voorzitter € 200,- bruto per zittingsdag (inclusief tellen).

 • b.

  de vergoeding bedraagt voor een stembureaulid € 175,00 bruto per zittingsdag (inclusief tellen).

 • c.

  een medewerker schrijft het aantal uren wat hij/zij normaal gesproken op de verkiezingsdag maakt.

 • d.

  de vergoeding voor tellers bedraagt € 50,- bruto per keer.

 • e.

  de vergoeding van de catering bedraagt € 30,-- per stembureaulid.

 • f.

  de vergoeding van een training stembureaulid bedraagt € 25,-- per stembureaulid en teller.

 • g.

  aan stembureauleden worden geen reiskosten uitbetaald m.u.v. degene die belast zijn met het halen en brengen van het verkiezingsmateriaal.

Artikel 3. Slotbepalingen

 • a.

  de regeling kan worden aangehaald als “Regeling vergoeding stembureauleden en tellers De Fryske Marren 2021”;

 • b.

  het collegebesluit “Harmonisatie werkzaamheden organisatie verkiezingen De Friese Meren 2013”, van 26 juni 2012 waarin de vergoeding van stembureauleden werd geregeld, wordt vanaf de dag van inwerkingtreding bovengenoemde regeling ingetrokken;

 • c.

  de regeling treedt in werking de dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren op 11 maart 2021.

Fred Veenstra, burgemeester

Ditta Cazemier, secretaris

Naar boven