Verlengen beslistermijn, Elskensakker 24 in Bergeijk, aanleggen van een inrit/uitweg

Voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning is de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengd:

Nr.: BER-2021-1166

Omschrijving: Elskensakker 24 in Bergeijk, aanleggen van een inrit/uitweg

Procedure

De hierboven genoemde kennisgeving(en) van verlengen beslistermijn is/zijn uitsluitend bedoeld ter kennisneming voor belanghebbende(n). Er kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven