Bestemmingsplan ‘‘Partiële herziening bestemmingsplannen parkeren’’ ongewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat de gemeenteraad op 7 oktober 2021 het bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplannen parkeren’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan zorgt er voor dat overal in de gemeente dezelfde parkeereisen gesteld kunnen worden bij ontwikkelingen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van vrijdag 29 oktober 2021 gedurende zes weken, ter inzage.

Ter inzage

digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u via de tabbladen ‘plan bekijken’ en ‘plannen zoeken’ het adres

invoeren. U kunt ook de plannaam of het plannummer (NL.IMRO.0074.BPNparkeren-VG01) invoeren.

papieren versie

Het vastgestelde bestemmingsplan kan tevens gedurende de hiervoor genoemde termijn worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen. In verband met het coronavirus is een bezoek aan het gemeentehuis alleen op afspraak mogelijk. Voor het inzien van de papieren versie kan telefonisch via 14 0513 een afspraak worden gemaakt.

Beroep instellen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Beroep kan worden ingediend door:

  • 1.

    Een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;

  • 2.

    Een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad in te dienen

Verder kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van ter inzage ligging beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen tegen wijzigingen die bij vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Als gevolg van de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 april 2021 en 4 mei 2021 kunnen ook niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan hebben ingediend, beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan indienen. Ook belanghebbenden die niet eerder een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-bestemmingsplan, kunnen tegen het gehele vastgestelde bestemmingsplan beroep indienen.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Bij het indienen van beroep kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak worden verzocht het bestemmingsplan niet in werking te laten treden (een ‘verzoek om een voorlopige voorziening’) In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking tot dat de voorzitter van de Afdeling op dat verzoek een besluit heeft genomen.

Griffierecht

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Naar boven