Besluit Gedragscode soortbescherming gemeenten

Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen;

 

Gelet op de Wet Natuurbescherming; het verdrag van Bonn, het verdrag van Bern, de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn;

 

Overwegende dat:

  • de huidige leidraad bestendig beheer, gebaseerd op de gedragscode gemeente Opmeer en gedragscode Unie van Waterschappen, is verlopen;

  • de Flora- en faunawet opgegaan is in de nieuwe Wet natuurbescherming;

  • het gewenst is om te kunnen beschikken over 1 uniforme gedragscode voor alle gemeenten;

  • de ‘Gedragscode soortbescherming gemeenten’ van Stadswerk inmiddels is goedgekeurd door de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV);

besluit:

  • de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' (versie 4 december 2020, definitief) van Stadswerk vast te stellen, zodat deze ingezet kan worden door de gemeente De Ronde Venen;

  • voor een goed gebruik van de gedragscode de begeleidende handleiding voor te schrijven.

Citeertitel en inwerkingtreding

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Mijdrecht, 12 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

de secretaris,

Ruud Kleijnen

de burgemeester,

Maarten Divendal

Naar boven