Beschikking Besluit lozen buiten inrichtingen, Medemblikstraat t.h.v. 234 te Den Haag

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Den Haag bekend dat besloten is om maatwerk vast te stellen voor het lozen van grondwater op een vuilwaterriool afkomstig van ontwatering ten behoeve van de plaatsing van ondergrondse containers (orac’s). De locatie betreft Medemblikstraat t.h.v. 234, 2547 HD te Den Haag.

Bezwaar

De beschikking is op 4 februari 2021 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 18 maart 2021 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, t.a.v. de Commissie voor bezwaarschriften, Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag. Ook kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen via www.denhaag.nl, onder vermelding van het zaaknummer 00604576. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Naar boven