Publicatie besluit maatwerkvoorschriften afvalwater , Oosterstraat 9 in Benningbroek

Burgemeester en wethouders van Medemblik maken, gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer, bekend dat zij op 18 oktober 2021 hebben besloten maatwerk te stellen ten aanzien van het bedrijf CS30, Oosterstraat 9 in Benningbroek. Het betreft maatwerkvoorschriften met betrekking tot afvalwater. Het verzoek betreft een ontheffing voor het lozen van vethoudend afvalwater zonder een vetafscheider en slibvangput.

Datum van verzending besluit: 18 oktober 2021.

Rechtsbescherming

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG in Wognum.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

• uw naam, adres, postcode en woonplaats;

• de datum;

• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);

• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

• uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuuursrecht.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

Informatie/Besluit inzien

Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 -1021300 (o.v.v. zaaknummer OD.351357).

Naar boven