Ontwerp omgevingsvergunning Verplaatsen corsobouwplaats, oprichten loods, periodiek plaatsen tent en aanleggen in-/uitrit aan de Wernhoutseweg ong. (perceel T-592 ged.) te Wernhout

 

Het college van burgemeester en wethouders van Zundert maakt bekend voornemens te zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het volgende project (dossiernummer: Z21-004469):

• ten behoeve van het buurtschap De Lent de verplaatsing van de corsobouwplaats, oprichten loods, periodiek plaatsen tent en aanleggen in-/uitrit naar de Wernhoutseweg ong. (perceel T-592 ged.) te Wernhout

 

Bij dit plan wordt tevens een concept-verzoek om ontheffing van art. 3.6. van de Interim Omgevingsverordening van Noord-Brabant ter inzage gelegd.

 

Op de voorbereiding van de beslissing op deze op 5 augustus 2021 ingekomen aanvraag (activiteiten: bouwen, planologisch strijdig gebruik en aanleggen van een inrit) is de zogenoemde uitgebreide procedure van toepassing, gelet op het bepaalde in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo juncto artikel 3.10 lid 1 onder a Wabo.

 

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen

Op 19 oktober 2021 heeft de gemeenteraad van Zundert een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de verplaatsing van de Corsobouwplaats De Lent.

 

Inhoud plan

Het plan betreft de verplaatsing van de corsobouwplaats aan Kleine Heistraat achter nummer 6 naar een duurzame locatie op het perceel T-592 aan Wernhoutseweg ong. te Wernhout, waarbij tevens natuur- en waterwaarden worden gerespecteerd. De huidige locatie is niet meer geschikt als corsobouwplaats.

 

De huidige locatie heeft in het vigerend bestemmingsplan ‘Buitengebied Zundert’, de bestemming ‘Agrarisch – Boomteeltontwikkelingsgebied’. De functieaanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk - corsobouwplaats’ wordt van de huidige corsobouwplaats aan de Kleine Heistraat 6 “buiten werking” gesteld, zodat het niet langer meer mogelijk is op deze locatie een corsobouwplaats te hebben en te gebruiken. De porto-cabins en de aanwezige terrein verharding op deze locatie wordt gesaneerd. Op de nieuwe locatie, aan de Wernhoutseweg ong. ter hoogte van de kruising met de Lentsebaan, moet het gebruik conform een functieaanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk – corsobouwplaats’ in combinatie met de huidige bestemming Agrarisch – Boomteeltontwikkelingsgebied’ mogelijk worden gemaakt. Binnen het bestemmingsplan “Buitengebied Zundert” is een algemene wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van het verplaatsen van een corsobouwplaats (artikel 40.1.2). Echter kan niet volledig worden voldaan aan deze wijzigingsbevoegdheid. Derhalve is gekozen om de verplaatsing juridisch/planologisch mogelijk te maken middels een omgevingsvergunning buitenplans afwijken van het bestemmingsplan. De onderliggende bestemmingen kunnen hier dan ook niet mee worden veranderd. Wel zal er een besluitvlak op beide locaties worden opgenomen waarbij ter plaatse van de huidige corsobouwplaats zal worden opgenomen dat verder gebruik en aanwezigheid van een bouwplaats strijdig is, waarbij ter plaatse van de nieuwe locatie het gebruik en aanwezigheid van een corsobouwplaats wordt toegestaan.

 

De ontheffing als bedoeld in art.5.15 van de Interim Omgevingsverordening is noodzakelijk omdat de verplaatsing in strijd is met de instructieregels in art.3.6. van de IOV. Deze ontheffing kan worden verleend wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden.

 

De gemeente is gelet op bovenstaande van plan om af te wijken van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning te verlenen. De gemeenteraad heeft hiervoor (in ontwerp) een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven. Met een verklaring van geen bedenkingen kan op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c en 2.12, eerste lid onder a, onder 3◦ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), afgeweken worden van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning worden verleend.

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en alle daarbij behorende stukken en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van donderdag 28 oktober gedurende 6 weken voor eenieder tijdens openingstijden ter inzage op het raadhuis van de gemeente Zundert, Markt 1 te Zundert. De ontwerp omgevingsvergunning is tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijze naar voren brengen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan door een ieder een zienswijze naar voren worden gebracht over de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en/of tegen het voornemen tot een verzoek om ontheffing. Dit kan schriftelijk of mondeling. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan belt u naar 076-5995600.

 

Zienswijze tegen de ontwerp omgevingsvergunning en/of voornemen tot een verzoek om ontheffing:

Wilt u een schriftelijke zienswijze indienen, dan stuurt u een brief naar burgemeester en wethouders van Zundert, Markt 1, 4881 CN Zundert. Vermeld bij uw zienswijze duidelijk de locatie, omschrijving en het dossiernummer van het project.

 

Zienswijze tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen:

Wilt u een schriftelijke zienswijze indienen, dan stuurt u een brief naar de gemeenteraad van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Vermeld bij uw zienswijze duidelijk de locatie, omschrijving en het dossiernummer van het project.

Naar boven