Gewijzigde vaststelling partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen

De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft op 14 oktober 2021 de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld.

Waar gaat dit bestemmingsplan over?

Na een voortraject heeft de raad op 25 juni 2020 ingestemd met het Plan van Aanpak voor de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Met dit besluit heeft de raad ingestemd met de aanpassingen ten aanzien van een aantal knelpunten, die in het huidige bestemmingsplan Buitengebied uit 2014 worden ervaren.

Samengevat gaat het om:

 

 • 1.

  Een aanpassing van de Visie ruimtelijke kwaliteit Buitengebied Achtkarspelen ten aanzien van de verhoudingen en oppervlakten van de ruimtelijke agrarische kavels, zodat wat dat betreft meer flexibiliteit en maatwerk mogelijk is. De Visie is een bijlage bij het vigerende bestemmingsplan Buitengebied en maakt hier onderdeel van uit.

 • 2.

  Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het veranderen van het woonvlak in het bestemmingsplan, zodat op een eenvoudiger manier meegewerkt worden aan verzoeken.

 • 3.

  Er is een mogelijkheid opgenomen voor het plaatsen van kleine windmolens bij bestaande agrarische bedrijven.

 • 4.

  Er kunnen trekkershutten op kleine campings bij (voormalige) agrarische bedrijven geplaatst worden.

Daarnaast is in het voorliggende bestemmingsplan ambtshalve nog een achttal aanpassingen doorgevoerd omdat in de praktijk is gebleken dat deze verduidelijkt moeten worden (bijv. de definities in de regels van het bestemmingsplan) of er behoefte is aan wijzigingsbevoegdheden om daarmee de proceduretijd voor nieuwe ontwikkelingen te verkorten. In de toelichting staan in paragraaf 1.3 alle veranderingen ten opzichte van het bestemmingplan Buitengebied uit 2014 beschreven. Deze veranderingen zijn in de regels verwerkt. Op de verbeelding zijn geen veranderingen ten opzichte van het moederplan (bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen uit 2014) doorgevoerd.

In het kader van de inspraak zijn eerder vier inspraak-/ overlegreacties bij de gemeente binnengekomen. In de toelichting bij het ontwerp-bestemmingsplan zijn de inspraak-/ overlegreacties onder paragraaf 1.4 opgenomen en van een gemeentelijke reactie voorzien. De inspraak-/overlegreacties hebben geleid tot een aanpassing in de regels met betrekking tot de kleine windturbines; in verband met de veiligheidsafstanden tot gasleidingen en hoogspanningsleidingen zijn extra voorwaarden opgenomen met betrekking tot de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan, die in de periode van 27 mei tot en met 7 juli 2021 ter inzage lag, zijn ambtshalve nog de volgende twee wijzigingen aangebracht waardoor het bestemmingsplan gewijzigd door de gemeenteraad is vastgesteld:

 • 1.

  Ambtshalve is de definitie in artikel 1.73 ‘mobiel of demontabel kampeermiddel’ aangepast om de plaatsingstijd van mobiele kampeermiddelen te laten aansluiten bij het toeristisch seizoen (15 maart tot 31 oktober).

 • 2.

  Daarnaast is de regeling voor trekkershutten op kleinschalige kampeerterreinen verduidelijkt, dat van de 15 of 25 kampeermiddelen een deel mag bestaan uit trekkershutten (minimaal 3 en maximaal 10) in geval van een (voormalig) agrarisch bedrijf.

   

Er is één zienswijze ingediend die niet heeft geleid tot wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan.

 

Vanwege de gewijzigde vaststelling is de provincie van de wijzigingen op de hoogte gebracht. De provincie heeft aangegeven in te kunnen stemmen met het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan.

Ter inzage

Vanaf donderdag 28 oktober tot en met woensdag 8 december 2021 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ter inzage.

Het bestemmingsplan kunt u inzien:

- in het Klant Contact Centrum tijdens de openingstijden van het gemeentehuis;

- via onze website www.achtkarspelen.nl/plannen; en

- via www.ruimtelijkeplannen.nl (planID NL.IMRO.0059.PHBgbuitengebied-VG01).

Beroep

Tot en met 8 december 2021 kan beroep worden ingesteld tegen het plan door:

 • 1.

  Belanghebbenden

 • 2.

  Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend

 • 3.

  Niet-belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen.

U kunt uw brief sturen naar de Afdeling bestuurs­recht­spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook om een schorsing vragen. Dit kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan wordt definitief op de dag na afloop van de beroepstermijn, behalve als een verzoek om schorsing wordt ingediend. Het plan wordt dan pas definitief nadat de Raad van State een beslissing heeft genomen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met G.J. Klont van het team Ontwikkeling en Advies Ruimte, via het algemene telefoonnummer 14 0511.

Buitenpost, 27 oktober 2021

 

Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

mr. O.F. Brouwer, burgemeester

mr. M.P. de Jong, secretaris

 

Naar boven