Besluitenlijst college 19 oktober 2021 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 19 oktober 2021 de volgende besluiten genomen:

Inkoopstrategie voor de uitvoering van de Wet inburgering

Het college heeft bij haar inkoopstrategie voor de inkoop voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering voor statushouders vastgesteld dat de gemeente Oisterwijk deels aansluit bij de inkoop van de WSD-gemeenten en deels bij de inkoop van de gemeenten in Hart van Brabant, dit in afwijking van het gebruikelijke inkoopbeleid.

 

BP Heukelomseweg 26

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Heukelomseweg 26, Heukelom. Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het tuincentrum Heukelomseweg 26 mogelijk. In het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen wordt het ontwerpbestemmingsplan en de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst voor zes weken ter inzage gelegd. De raad wordt geïnformeerd met een raadsinformatiebrief

 

Beantwoording brief VHVO

Het college heeft besloten de brief van de Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties (VHVO) te beantwoorden. Deze hebben als onderwerpen de samenwerking rondom de digitale sociale kaart, de campagne 'Voor Elkaar' en de samenwerking met de VHVO als verbindende partij in de basisstructuur.

 

Art 42 vragen huisvesting vergunninghouders

Het college heeft vragen beantwoord van de fractie van Algemeen Belang (brief 30 september 2021) betreffende de huisvesting van vergunninghouders.

 

Ingebruikgeving Bosstraat 1 Moergestel aan scouting Moergestel

Het college heeft besloten het vastgoedobject Bosstraat 1B als extra ruimte aan scouting Moergestel in gebruik te geven tegen de in het voorstel genoemde voorwaarden.

 

Tweede begrotingswijziging 2021 VRMWB

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om kennis te nemen van de tweede wijziging van de begroting 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en om geen zienswijze te uiten tegen de tweede wijziging van de begroting 2021.

 

 

 

Naar boven