Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet geluidhinder ontwerpbestemmingsplan ‘Nijmegen Dukenburg 2021’, Nijmegen

In het kader van het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) vastgesteld. Hierin zijn voor de ontwikkellocaties Lankforst (renovatie en nieuwbouw maisonnettes), Streekweg 21 (herontwikkeling schoollocatie) en de Oude Dukenburgseweg (herontwikkeling terrein) de maximale geluidsbelastingen vastgelegd en is aangegeven onder welke akoestische voorwaarden woningen kunnen worden gerealiseerd.

Inzage

Het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 28 oktober tot en met woensdag 8 december 2021) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen en het steunpunt Stadswinkel, Meijhorst 7039 in Dukenburg. Het steunpunt is alleen op dinsdag en vrijdag geopend.

Het besluit is ook digitaal in te zien via de publicatie ervan in het elektronische Gemeenteblad van de gemeente Nijmegen op https://www.overheid.nl onder ‘Bekendmakingen’.

Zienswijze

Belanghebbenden die het met het besluit niet eens zijn, kunnen in de periode van donderdag 28 oktober tot en met woensdag 8 december 2021 een zienswijze indienen.

Dit kan niet per e-mail. Een schriftelijke gemotiveerde zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de heer W. Wigerink, telefoonnummer 024-3299297. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Definitief Hogere Waarde-besluit

De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een definitief besluit. De schriftelijke zienswijzen en/of de verslagen van de mondeling ingediende zienswijzen worden bij het definitieve besluit ter inzage gelegd. Bij het indienen van een zienswijze kan worden aangegeven dat het niet op prijs wordt gesteld dat persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt.

Naar boven