Agenda raadsvergadering

 

 •  

Datum : donderdag 18 februari 2021 (*afwijkende dag i.v.m. Aswoensdag)

 •  

Tijdstip : 19:30 uur

 •  

Locatie : Digitaal

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

1.

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

 •  

 

2.

Vragenhalfuur

Dit gebeurt schriftelijk.

 •  

 

3.

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 februari 2021, toezeggingen- en vragenlijst en lijst moties en amendementen

Voorstel:

 • a.

  de besluitenlijst vaststellen;

 • b.

  de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;

 • c.

  lijst moties en amendementen.

 •  

 

4.

Debat

 •  

 

5D.

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Harich - Harichsterdyk 72

Voorstel:

 • 1.

  Het bestemmingsplan Harich – Harichsterdyk 72 zoals opgenomen in bestandenset NL.IMRO.1940.BPHAR20HARICHDYK72-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 12B .

 •  

 

6D.

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Broek - Plústerdyk 9

Voorstel:

 • 1.

  Het bestemmingsplan Broek – Plústerdyk 9 zoals opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BPBRK20PLUSTERDYK9-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 13B .

 •  

 

7D.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Mientwei 18 Rijs

Voorstel:

 • 1.

  de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3o van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken van het plaatsen van een droogloods en camperplaatsen op het perceel Mientwei 18 Rijs.

 • 2.

  de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 14B .

 

 

8D.

Jaarrekeningen 2019 GR Fryslân-West en NV Empatec

Voorstel: Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2019 GR Fryslân-West en NV Empatec.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

 

 

9D.

Verordening Afvalstoffenheffing 2021

Voorstel: Om de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021 inclusief de bijbehorende tarieventabel vast te stellen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.

 

 

10D.

Experimenteren met kwesties met betrekking tot inwoners- en overheidsparticipatie

Voorstel: Voorafgaand aan de invoering van het participatiebeleid te experimenteren volgens het proces uit de notitie Samenspel en daarbij uit te gaan van een mix van nieuwe kwesties, lopende kwesties en het evalueren van recente maar (bijna) afgeronde kwesties.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17B.

 •  

 

11.

Beslút

 •  

 

12B.

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Harich - Harichsterdyk 72

Voorstel: zie agendapunt 5D.

 •  

 

13B.

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Broek - Plústerdyk 9

Voorstel: zie agendapunt 6D.

 •  

 

14B.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Mientwei 18 Rijs

Voorstel: zie agendapunt 7D.

 •  

 

15B.

Jaarrekeningen 2019 GR Fryslân-West en NV Empatec

Voorstel: zie agendapunt 8D.

 •  

 

16B.

Verordening Afvalstoffenheffing 2021

Voorstel: zie agendapunt 9D.

 •  

 

17B.

Experimenteren met kwesties met betrekking tot inwoners- en overheidsparticipatie

Voorstel: zie agendapunt 10D.

 •  

 

18.

Sluiting

 •  

 

Stukken

De voorstellen die worden behandeld in deze vergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

 

Raadsvergadering live volgen

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

 

 

Naar boven