Ontwerpbestemmingsplan Rijs – Mientwei 9

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Rijs – Mientwei 9 met bijbehorende stukken met ingang van 22 oktober 2021 gedurende zes weken, tot 3 december, ter inzage ligt.

 

 

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Mientwei 9 te Rijs.

 

 

Doel

Het bestemmingsplan beoogt een wijziging van de horecabestemming naar een woonbestemming op het perceel Mientwei 9 te Rijs.

 

 

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

- de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

- het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

- het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

 

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.RIJ21MIENTWEI9-ON01.

 

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk: Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

 

 • 1.

  ontwerpbestemmingsplan Rijs – Mientwei 9

 • 2.

  waarom u een zienswijze indient

 • 3.

  de datum

 • 4.

  uw naam en adres

 • 5.

  uw handtekening

   

Mondeling:

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 20 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven