Gemeenteblad van Bergeijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkGemeenteblad 2021, 373399beleidsregelGemeente Bergeijk - Beleidsregels Schuldenvrije start 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk;

gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening(Wgs);

gelet op het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (Bgs);

gelet op de Wet advies bij schuldenbewind (Ags);

gelet op de Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag (Vbr);

gelet op de Wet vereenvoudiging beslag vrije voet (Wvbvv);

gelet op de Beleidsregels bijzondere bijstand Kempengemeenten 2021;

gezien het advies van Adviesraad Sociaal Domein op 29-06-2021;

overwegende, dat de kadernota armoedebestrijding 2021-2024 ten behoeve van de gebiedsgerichte pilots een nadere uitwerking vraagt;

besluit vast te stellen de:

Beleidsregels Schuldenvrije start 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

a. college:

college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

 

b. gemeente:

gemeente Bergeijk;

 

c. jongvolwassene:

ingezetene tot een leeftijd van 25 jaar die op grond van de Wet basisregistratie personen bij een gemeente is ingeschreven;

 

d. schuldhulpverlening:

het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op voorkomen, beheersbaar maken of aflossen van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon het risico loopt dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn financiële verplichtingen of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg;

 

e. saneerbare schuld:

alle private en publieke schulden, niet zijnde niet saneerbare schulden;

 

f. niet saneerbare schuld:

schulden ontstaan uit een strafrechtelijke veroordeling en/of studieschulden en/of schulden gemaakt tijdens de looptijd van de sanering in het kader van de schuldenvrije start.

Artikel 2 Doelgroep schuldenvrije

 • 1.

  Jongvolwassenen (tot 25 jaar) met schulden tot een maximaal bedrag van € 5000,-.

 • 2.

  In uitzondering op lid 1 wordt een studieschuld als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 niet meegenomen als saneerbare schuld inzake de schuldenvrije start.

Artikel 3 Renteloze lening

 • 1.

  Door de gemeente wordt aan de jongvolwassene een renteloze lening verstrekt van maximaal € 5000,-, waarmee de schulden van de jongvolwassene kunnen worden afbetaald. Ten behoeve van de renteloze lening wordt tussen de gemeente en de jongvolwassene een geldleningsovereenkomst/ schuldbekentenis overeengekomen.

 • 2.

  Een renteloze lening kan worden verstrekt als de consulent Schuldhulpverlening heeft vastgesteld dat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de jongvolwassene de renteloze lening terugbetaalt. Gegronde reden kunnen zijn als er sprake is van en/of:

  • i.

   De aanwezigheid van (professionele) hulp bij de financiële huishouding .

  • ii.

   Steun vanuit het sociale netwerk .

  • iii.

   Het volgen van een opleidingstraject t.b.v. het behalen van een startkwalificatie of het hebben van een (fulltime) baan.

 • 3.

  Een renteloze lening kan worden geweigerd als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de jongvolwassene de renteloze lening niet zal terugbetalen. Gegronde redenen kunnen zijn als er sprake is van en/of:

  • i.

   Als de jongvolwassene een actieve verslaving heeft en/of

  • ii.

   Als de jongvolwassene zich op dit moment of de afgelopen twee jaar schuldig heeft gemaakt aan crimineel gedrag of activiteiten en/of

  • iii.

   Als de jongvolwassene een ernstige psychiatrische of mentale beperking heeft.

 • 4.

  De renteloze lening bedraagt maximaal € 5000,- per jongvolwassene.

 • 5.

  Door de consulent Schuldhulpverlening wordt op basis van de afloscapaciteit en omstandigheden van de jongvolwassene de aflostermijn voor de renteloze lening bepaald. Als richtlijn wordt hiervoor een periode van 36 maanden gehanteerd. Indien specifieke omstandigheden van het geval hiertoe aanleiding geven kan hiervan worden afgeweken en de termijn worden verlengd tot een maximum van 60 maanden.

 • 6.

  Gedurende de looptijd van de renteloze lening is de jongvolwassene verplicht om aan het in artikel 4 opgenomen begeleidingsprogramma deel te nemen en de adviezen van de aan de jongvolwassene gekoppelde consulent, maatschappelijk werker en/of de financiële administratieondersteuner op te volgen.

Artikel 4 Begeleiding en programma

 • 1.

  Bij toelating tot het programma wordt aan de jongvolwassene een consulent Schuldhulpverlening, hulpverlener en financiële administratieondersteuner toegewezen voor de gehele looptijd van het krediet, waarmee de jongvolwassene gedurende het programma meerdere individuele afspraken heeft. Gedurende het programma dient de jongvolwassene goed bereikbaar te zijn voor de toegewezen professionals. De jongvolwassene is verplicht aanwezig te zijn bij de afspraken, die vooraf door de professional in samenspraak met de jongvolwassene worden ingepland.

 • 2.

  Na toelating tot het programma wordt een individueel plan van aanpak opgesteld waarin de specifieke actiepunten of ondersteuningsdoelen voor de jongvolwassene worden opgenomen. De jongvolwassene is verplicht aan alle verplichtingen uit zijn/haar individuele plan van aanpak te voldoen en aan de opgenomen actiepunten uitvoering te geven.

 • 3.

  Jongvolwassenen die meer dan 3 afspraken missen zonder deugdelijke afmelding vooraf en/of na 3 schriftelijke hersteltermijnen niet voldoen aan de verplichtingen/actiepunten zoals opgenomen in zijn/haar plan van aanpak, worden uit het programma Schuldenvrije start verwijderd. De restschuld wordt direct op de jongvolwassene verhaald.

Artikel 5 Inwerkingtreding

De Beleidsregels Schuldenvrije start 2021 treden in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als 'Beleidsregels Schuldenvrije start 2021'.

 

Aldus vastgesteld tijdens de collegevergadering van 19 oktober 2021.

Bergeijk,

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester