Gemeenteblad van Bergeijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkGemeenteblad 2021, 373395ruimtelijk plan of omgevingsdocumentGemeente Bergeijk - M.e.r. beoordelingsbesluit bestemmingsplan 'Forest Village'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk maken volgens hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer bekend dat zij op 19 oktober 2021 hebben besloten, dat geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden voor het bestemmingsplan 'Forest Village' voor de herontwikkeling van het voormalige vakantiepark De Zwarte Bergen tot een luxe vakantiepark. Uit de stukken van het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat de genoemde ontwikkeling geen belangrijke nadelige milieueffecten heeft die de opstelling van een milieueffectrapportage noodzakelijk maken.

Inzage

Het m.e.r. beoordelingsbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf zaterdag 23 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk. Voor het inzien moet u een afspraak maken. Dit kan telefonisch 0497-551455 of via de receptie.

Reacties

Het m.e.r. beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing ten behoeve van het nog vast te stellen bestemmingsplan. Volgens artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open. Eventuele bezwaren tegen dit besluit kunt u geven in het kader van de procedure van het bestemmingsplan.

Bergeijk,

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester