Ontwerp-aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainer in Zeewolde

OPENBARE BEKENDMAKING

Het College van burgemeester en wethouders van Zeewolde maakt,

gelet op het bepaalde in artikel 10.26 van de Wm op basis waarvan bepaalde bestanddelen van het huishoudelijk afval afzonderlijk kunnen worden ingezameld;

gelet op het bepaalde in artikel 7 van de Afvalstoffenverordening Zeewolde 2019 op grond waarvan glas wordt aangewezen als bestanddeel van het huishoudelijk afval dat afzonderlijk wordt ingezameld;

gelet op afdeling 3.4 van de Awb waarin de uniforme voorbereidings-procedure is opgenomen;

gelet op het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Zeewolde;

bekend dat zij het Ontwerp-Aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers in Zeewolde heeft vastgesteld op basis waarvan:

De volgende plaatsen worden aangewezen als locatie voor een ondergrondse glascontainer (zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtstekening en detailtekeningen):

 • 1.

  Hoek Boomkleverlaan - Heggemus aan de zuidoost kant in de groenstrook.

 • 2.

  Touwslager naast de parkeerstrook nabij de Kwartiermakerlaan.

 • 3.

  De Hoop naast de bestaande restafvalcontainer.

 • 4.

  De Mast in de groenstrook tegenover nummer 36.

 • 5.

  Hoek Elementen - Keutenberg naast de bestaande restafvalcontainer.

 • 6.

  Hoek Windbaan - Cumulus naast de bestaande restafvalcontainer.

 • 7.

  Hoek Boeier- Tjalk naast de parkeerstrook voor basisschool “de Lichtkring”

 • 8.

  Lelyweg naast de bestaande restafvalcontainer.

 • 9.

  Dassenburcht in de groenstrook tussen Elzenlaan en Reeënspoor.

 • 10.

  Hoek Lisdodde - Kamille achter de bestaande restafvalcontainer.

 • 11.

  De Verbeelding naast de bestaande container voor restafval.

Het Ontwerp Aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers in Zeewolde ligt gedurende zes weken voor een ieder ter inzage vanaf 28 oktober 2021 tot en met 8 december 2021 in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein te Zeewolde en is te raadplegen op www.zeewolde.nl/bekendmakingen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze betreffende het ontwerp aanwijzingsbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van Zeewolde, Postbus 1, 3890AA Zeewolde. Het indienen van een mondelinge zienswijze kan op afspraak. Hiervoor kunnen ingezetenen of belanghebbenden contact opnemen met het publiekscentrum 036 5229522.

Tijdig ingebrachte zienswijzen zullen worden betrokken bij het nemen van een definitief aanwijzingsbesluit door het college van burgemeester en wethouders.

 

Naar boven