Gemeenteblad van Bladel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelGemeenteblad 2021, 372731ruimtelijk plan of omgevingsdocumentVastgesteld gewijzigd bestemmingsplan “Hollandsch Erf, Hapert” en besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Bladel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat:

 • -

  de gemeenteraad op 30 september 2021 het bestemmingsplan “Hollandsch Erf, Hapert” gewijzigd heeft vastgesteld

 • -

  het college een ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder heeft verleend.

Inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het beëindigen van een varkenshouderij en de herinvulling van de locatie met 12 ruimte-voor-ruimtewoningen, waarvan 3 met directe bouwtitel en 9 met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid op de kadastrale percelen: gemeente HGL04, sectie H, nummer 172 en 353, plaatselijk bekend Castersedijk 12, 14 en 14a te Hapert. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

De ontheffing hogere grenswaarden betreft een hogere geluidnorm voor de nieuwe woning gesitueerd tussen Castersedijk 14 en 14a te Hapert.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is een wijziging in de regels en verbeelding aangebracht. Het betreft een andere juridische regeling voor de bouw van een opslagloods ten behoeve van het beheer van het landschap tussen de woningen. Een overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de Nota van zienswijzen.

Ter inzage

Het besluit ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt inclusief bijbehorend raadsbesluit en de Nota van zienswijzen gedurende zes weken van 23 oktober 2021 tot en met 3 december 2021 ter inzage bij het Klantcontact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U kunt de stukken ook inzien via www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.BPG0070Castdijk14-VAST.

Beroep

Gedurende de terinzagelegging kan tegen beide besluiten beroep worden ingesteld door:

 • -

  degene die een zienswijze heeft ingebracht én belanghebbend is;

 • -

  een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

 • -

  iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de terinzagelegging tot en met vrijdag 3 december 2021. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

De besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan en ontheffing hogere grenswaarde treden in werking met ingang van 4 december 2021. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State om voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer P. Stappaerts van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636).

 

 

Bladel, 22 oktober 2021