Wijzigingsbesluit milieuzone Maasvlakte Rotterdam 2022

 

Rotterdam Maasvlakte 1 en 2 B S21 /0086 1

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam,

overwegende,

 

dat het college bij besluit van 1 april 2015, gepubliceerd op 10 april 2015, in de Staatscourant nr. 10320, het verkeersbesluit “Maasvlakte I en II Euro VI 2015” heeft genomen waarbij een geslotenverklaring voor vrachtauto’s met dieselmotor aangegeven door bord C7 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord met tekst: “Uitgezonderd Euro VI of toelating in de EU niet ouder dan 7 Jaar en daterend van voor 2013” is ingesteld;

dat het verkeersbesluit “Maasvlakte I en II Euro VI 2015 op 15 januari 2018 is ingetrokken en een nieuw zonaal verkeersbesluit “Maasvlakte Euro VI 2018” is genomen;

dat op 3 november 2015, gepubliceerd op 11 november 2015, in Gemeenteblad 2015, nummer 106279, het “Ontheffingenbesluit en -beleid Verkeersbesluit Maasvlakte 2015”, is vastgesteld en dit Ontheffingenbesluit op 29 april 2019, gepubliceerd op 6 mei 2019 in de Staatscourant nr. 109719, is gewijzigd;

dat op grond van het verkeersbesluit “Maasvlakte Euro VI 2018” geldt dat alleen vrachtauto’s met euro VI en hoger formeel toegang hebben tot de Rotterdamse Maasvlakte;

dat de Euro VI-zone op de Maasvlakte een andere grondslag kent dan de milieuzones in binnensteden en daarom een strikter toegangsregiem hanteert;

dat per 1 januari 2020 de landelijke harmonisatie van milieuzones in werking is getreden door het ‘besluit harmonisatie milieuzones’ van 29 oktober 2019, waarmee het RVV 1990, het BABW en het Kentekenreglement zijn gewijzigd (Staatsblad 2019, 398, 11 november 2019);

dat bij die harmonisatie het begrip ‘emissieklasse’ is geïntroduceerd waarbij een emissieklasse gelijk kan worden gesteld aan een euro-klasse;

dat conform de landelijke harmonisatie de toegangseis voor milieuzones in binnensteden per 1 januari 2022 voor vrachtverkeer wordt aangescherpt van emissieklasse 4 naar emissieklasse 6;

dat de aanscherping van de milieuzones vrachtverkeer in de binnensteden naar emissieklasse 6 betekent dat er aan de bijzondere en afwijkende situatie van de Euro VI-zone Maasvlakte een einde komt en er in beide gebieden sprake zal zijn van een gelijk toegangsregime;

dat het gezien het voorgaande daarom wenselijk is om per 1 januari 2022 ook de bebording van de Euro VI zone op de Maasvlakte in overeenstemming te brengen met het geharmoniseerde systeem;

dat daarnaast de toevoeging op het onderbord “of toelating in de EU niet ouder dan 7 Jaar en daterend van voor 2013” niet langer rechtskracht heeft omdat deze categorie met ingang van 1 januari 2020 al is komen te vervallen;

dat deze toevoeging daarom achtwege gelaten kan worden;

dat uit de aanpassing van de bebording geen andere rechtsgevolgen voortvloeien;

dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), nog steeds strekt tot:

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 460, of zoals nadien gewijzigd) overleg heeft plaats gevonden met de Politie, eenheid Rotterdam;

 

gelet op artikel 18 aanhef en onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

 

Besluit:

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

  • Per 1 januari 2022 het “Verkeersbesluit Maasvlakte Euro VI 2018” te wijzigen in die zin dat de geslotenverklaring voor vrachtauto’s met dieselmotor aangegeven door bord C7(zone en einde zone) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord met tekst: “Uitgezonderd Euro VI of toelating in de EU niet ouder dan 7 Jaar en daterend van voor 2013” te verwijderen en te vervangen door de verkeerborden C22a/z en C22b/ez met als onderbord C22a5 (symbool “vrachtauto” en in een paarse cirkel het getal 6) van bijlage 1 van het RVV 1990.

  •  

  •  

De directeur van Cluster Stadsontwikkeling wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Dit besluit wordt zowel in het Gemeenteblad als op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd.

 

Rotterdam, 28 september 2021

Het college van Burgemeester en Wethouders

De secretaris De Burgemeester

V.J.M. Roozen A. Aboutaleb

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van publicatie, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener

- datum bezwaarschrift

- de gronden van het bezwaar

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

 

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op: www.rotterdam.nl/bezwaar

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.

Naar boven