Gemeente Bergeijk - Beleidsregel voor Coronacompensatie 2021 2e tranche

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk,

Overwegende dat het wenselijk is uitvoeringsregels vast te stellen voor de subsidiëring van verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen zonder winstoogmerk, die als direct gevolg van de coronacrisis in 2020 en 2021 minder inkomsten en/of meer uitgaven hebben gehad.

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Bergeijk 2018.

besluit:  

vast te stellen de volgende:

Beleidsregel voor Coronacompensatie 2021 2e tranche

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

1. Subsidieverordening:

de Algemene Subsidieverordening gemeente Bergeijk 2018;

 

2. College:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk;

 

3. Corona:

COVID-19;

 

4. Coronacrisis:

crisis die zich sinds begin 2020 heeft ontwikkeld als gevolg van het coronavirus;

 

5. Maatschappelijke activiteiten:

de activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van de diverse kernen van Bergeijk of activiteiten die ondersteuning bieden aan de inwoners van Bergeijk ontplooid volgens de doelstelling en statuten van de rechtspersoon;

 

6. Organisatie:

de vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze uitvoeringsregeling is enkel van toepassing op de verstrekkingen van subsidies door het college voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten en alleen als uit de beoordeling van de gevraagde gegevens, zoals genoemd in artikel 5, blijkt dat de financiële situatie verslechterd is als gevolg van de coronacrisis.

Artikel 3 Doelgroep waaraan subsidie kan worden verleend

Subsidie kan slechts worden verleend aan een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk die is gevestigd in Bergeijk en/of met zijn activiteiten in hoofdzaak gericht is op de inwoners van Bergeijk.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking alle maatschappelijke activiteiten die verricht worden door de in artikel 3 genoemde doelgroep.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend door de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van de vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.

 • 2.

  In afwijking van artikel 5, tweede lid, van de Subsidieverordening overlegt de aanvrager bij de aanvraag in elk geval de volgende gegevens:

  • a.

   Een duidelijke onderbouwing en motivering van de aanvraag. Aanvrager kan aantonen dat er minder inkomsten en/of meer uitgaven zijn geweest die direct aan de Coronacrisis of Coronamaatregelen te relateren zijn.

  • b.

   Inzicht in de actuele financiële situatie van de aanvrager aan de hand van bewijsstukken.

  • c.

   Gegevens waaruit de noodzaak van de financiële ondersteuning van de aanvrager aangetoond wordt en welke duidelijk maken dat de nadelige gevolgen alleen het gevolg zijn van de Coronacrisis.

  • d.

   Gegevens waaruit blijkt wat de aanvrager binnen de eigen organisatie heeft gedaan om de nadelige gevolgen van de Coronacrisis te beperken en welke aantonen dat de aanvrager hiervoor een maximale inspanning heeft verricht.

  • e.

   Gegevens welke aantonen dat de aanvrager alle overige andere landelijke, regionale en lokale compensatiemaatregelen die van toepassing zijn, heeft aangevraagd en ingezet.

 • 3.

  Het college is bevoegd de aanvraag en bijbehorende bewijsstukken te controleren. Bij (gegronde) twijfels over de juistheid en correctheid van de aanvraag is het college tevens bevoegd de aanvraag buiten behandeling te stellen.

Artikel 6 Aanvraagtermijn

 • 1.

  In afwijking van artikel 6, tweede lid, van de Subsidieverordening kan een aanvraag om subsidie ingediend worden vanaf inwerkingtreding van deze regeling tot en met 3 december 2021.

 • 2.

  Aanvragen ingediend buiten de termijn zoals genoemd in het eerste lid, komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3.

  Indien de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 7 Aanvullende weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd als er sprake is van één of meerdere van de volgende gevallen:

 • 1.

  De aanvraag is buiten de in artikel 6 genoemde termijn ingediend.

 • 2.

  De gegevens vermeld in artikel 5 zijn niet tijdig en/of niet compleet ingediend bij het college.

 • 3.

  De financiële situatie is verslechterd door kennelijk verwijtbaar gedrag van de bestuurder of het bestuur dat leiding geeft aan de organisatie.

 • 4.

  Er wordt niet voldaan aan het bepaalde in artikel 4 (de activiteiten).

 • 5.

  Er wordt niet voldaan aan het bepaalde in artikel 3 (de doelgroep).

 • 6.

  Als onvoldoende uit de verstrekte gegevens bij de aanvraag blijkt dat de verslechterde financiële situatie het gevolg is van alleen de coronacrisis.

 • 7.

  Er geen sprake is van minder inkomsten en/of meer uitgaven in 2020 en 2021

 • 8.

  Uit de verstrekte informatie blijkt dat de aanvrager zich niet maximaal heeft ingespannen om de (financieel) nadelige gevolgen als gevolg van de coronacrisis voor de organisatie te beperken.

 • 9.

  Uit de versterkte informatie blijkt dat de aanvrager niet alle andere landelijke, regionale en lokale compensatiemaatregelen die van toepassing zijn, heeft aangevraagd en ingezet.

 • 10.

  De aanvrager voldoet niet aan de eisen van de Wet normering topinkomens (WNT).

 • 11

  De aanvraag is gericht op een structurele of meerjarige ondersteuning van de organisatie.

 • 12

  De aanvraag is in strijd met eerder genomen besluiten of wettelijke regelingen.

Voor zover de subsidieaanvraag ziet op een bedrag hoger dan € 5.000,-.

Artikel 8 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats, totdat het vastgestelde subsidieplafond van deze regeling is bereikt. Het subsidieplafond bedraagt € 95.000.

 • 2.

  Het college beoordeelt de aanvraag waarbij de hoogte van de subsidie wordt beoordeeld en afgestemd op de omstandigheden en de financiële situatie. De hoogte van de subsidie bedraagt in elk geval niet meer dan € 5.000,- per aanvrager. Indien er meer aanvragen worden ingediend en/of het totaal aangevraagde steunbedrag het gemeentelijk subsidieplafond overschrijdt, wordt een bedrag naar rato uitgekeerd.

Artikel 9 Beslistermijn

In afwijking van artikel 7, eerste lid, van de Subsidieverordening beslist het college zo snel mogelijk op een aanvraag nadat de indieningstermijn is verlopen, maar uiterlijk binnen 6 weken.

Artikel 10 Verantwoording

Subsidies op basis van deze regeling worden bij de verlening direct vastgesteld. De subsidieontvanger hoeft geen verantwoording in te dienen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 12 Citeertitel, inwerkingtreding en duur van de regeling

 • 1.

  Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als beleidsregel voor Coronacompensatie 2021 2e tranche

 • 2.

  De uitvoeringsregeling treedt in werking op 22 oktober 2021;

 • 3.

  Deze uitvoeringsregeling vervalt op 3 december 2021;

 • 4.

  Deze uitvoeringsregeling blijft van toepassing op subsidies die krachtens deze regeling zijn aangevraagd of verstrekt.

Aldus vastgesteld op 19 oktober 2021 door het college van burgemeester en wethouders van Bergeijk.

Bergeijk,

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester

Naar boven