Gemeenteblad van Zuidplas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZuidplasGemeenteblad 2021, 372058beleidsregelBeleidsregels Zelfstandigen Zuidplas 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas;

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 53a, lid 6 van de Participatiewet, en de artikelen 23, lid 3 én 43, lid 2 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

 

overwegende dat de gemeente beleid over de uitvoering van levensvatbaarheidsonderzoeken én de invulling van de bevoegdheid in artikel 43, lid 2 Bbz 2004 dient vast te leggen;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de Beleidsregels Zelfstandigen Zuidplas 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • -

  Bbz 2004: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas.

Artikel 2 Uitvoeren onderzoek beginnende zelfstandigen

 • 1.

  Het college onderzoekt of het bedrijf of zelfstandig beroep nog levensvatbaar is, zo lang als sprake is van bijstandverlening:

  • a.

   binnen 6 maanden na aanvang van de bijstandverlening dan wel na datum van de toekenningsbeschikking van bijstandverlening;

  • b.

   na een periode van respectievelijk 6 en 12 maanden na het laatste onderzoek.

 • 2.

  Tevens onderzoekt het college, op de in het eerste lid genoemde momenten, de rechtmatigheid van de verstrekte algemene bijstand.

Artikel 3 Beëindiging bedrijf of zelfstandig beroep

Als bij beëindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep een deel van een lening resteert en deze niet met toepassing van artikel 43, eerste lid, Bbz 2004 onder hypothecair verband is verleend, maakt het college bij niet verwijtbaarheid van de beëindiging het resterende deel van de lening renteloos vanaf de beëindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels Zelfstandigen Zuidplas 2021.

Nieuwerkerk aan den IJssel, 5 oktober 2021.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

R.C.L. Heijdra

de burgemeester,

J.F. Weber

ALGEMENE TOELICHTING

Bij Besluit van 18 september 2019 (Staatsblad 2019, 306) is onder meer het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (verder: Bbz 2004) gewijzigd in verband met verdere uniformering van dit Besluit met de Participatiewet. Daarbij zijn enige verplichtingen uit het Bbz 2004 omgezet in bevoegdheden.

 

De gemeente krijgt daarbij de vrijheid om zelf het beleid op de betreffende punten in te vullen. Deze regeling vult het beleid op de volgende punten in:

 • -

  de uitvoering van levensvatbaarheidsonderzoeken;

 • -

  de invulling van de bevoegdheid in artikel 43, tweede lid, Bbz 2004.

Ten aanzien van het (aanvullende) beleid rondom terugvordering en het Bbz 2004 wordt verwezen naar het Wijzigingsbesluit Beleidsregels terugvordering en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ en invordering bestuurlijke boete 2017.

 

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 2 Uitvoeren onderzoek beginnende zelfstandigen

In artikel 23, derde lid, Bbz 2004 was de frequentie van het uitvoeren van levensvatbaarheidonderzoeken bij beginnende zelfstandigen bepaald. Door de wijziging van het artikel naar een bevoegdheid is het aan de gemeente te kijken wanneer en hoe vaak zij een dergelijk onderzoek wil uitvoeren.

In het eerste lid van dit artikel wordt hier invulling aan gegeven. Er is voor gekozen om niet af te wijken van de al gegroeide praktijk.

In het tweede lid is aangegeven dat bij het uitvoeren van de levensvatbaarheidsonderzoeken ook de rechtmatigheid van de verstrekte algemene bijstand wordt onderzocht.

 

Artikel 3 Beëindiging bedrijf of zelfstandig beroep

In dit artikel wordt aangegeven dat het college gebruik maakt van de nu in artikel 43, tweede lid, Bbz 2004 gegeven bevoegdheid om een resterend deel van een lening in de daar geschetste situatie bij een niet verwijtbare beëindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep renteloos te maken vanaf de datum van beëindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

Datum inwerkingtreding van de beleidsregels is bepaald op de dag na publicatie met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021. Dit is anderhalf jaar later dan de inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Dit i.v.m. de Corona crisis en de tot 1 oktober 2021 geldende Tozo regelingen.