Gemeenteblad van Drimmelen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
DrimmelenGemeenteblad 2021, 372052omgevingsvergunningWeek 42 - 2021: gemeente Drimmelen, verleende omgevingsvergunning, Havenstraat 1, Hooge Zwaluwe (W-2021-0512)

Het vergroten van de garage en het bouwen van een aanbouw.

Besluitdatum: 07-10-2021.

BEZWAARPROCEDURE

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. De bedoeling is u attent te maken op activiteiten in uw omgeving. Tegen ingekomen aanvragen kunt u geen bezwaar maken. Deze plannen zijn nog niet beoordeeld, waardoor ze kunnen wijzigen. Pas na besluitvorming liggen verleende vergunningen ter inzage in het gemeentehuis. Voor inzage dient u een afspraak te maken met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 140162.

U kunt tegen verleende vergunningen bezwaar maken binnen zes weken nadat de vergunning is bekendgemaakt. Dit kunt u doen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft (de datum van de bekendmaking is de datum waarop de aanvrager de vergunning heeft ontvangen en niet de datum van deze publicatie).

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste het volgende bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, omschrijving van het besluit met vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt en een opgave van de reden(-en) waarom men zich niet met het besluit kan verenigen. Het adres voor het indienen van een bezwaarschrift is: Gemeente Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made.

U kunt ook een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) bij de rechtbank indienen. Een dergelijk verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

LET OP: vanwege corona is inzage van meldingen, (voorgenomen) besluiten, (ontwerp-)vergunningen en (ontwerp-)beschikkingen op het gemeentehuis niet mogelijk. Stuur een e-mail naar omgevingsvergunning@drimmelen.nl om de stukken gratis digitaal op te vragen. We kunnen de stukken meestal ook opsturen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.