Gemeenteblad van Texel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TexelGemeenteblad 2021, 371255omgevingsvergunningGemeente Texel - Besluit omgevingsvergunning milieu - Schorrenweg, Oosterend

Burgemeester en wethouders van Texel maken bekend dat zij hebben besloten een omgevingsvergunning milieu te verlenen voor het oprichten en daarna in werking hebben van een inrichting. De inrichting Firma Van der Star is gelegen aan de Schorrenweg 16 in Oosterend. De aanvraag is ingediend voor het uitbreiden van een bestaande melkrundveehouderij met een nieuwe jongveestal, het wijzigen van het huisvestingssysteem in de ligboxenstal en uitbreiding van de veestapel.

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Ter inzage

De aanvraag, de beschikking en overige bijbehorende stukken liggen van 25 oktober 2021 tot en met 6 december 2021 ter inzage bij de gemeente Texel, Emmalaan 15 in Den Burg (uitsluitend op afspraak).

In verband met de Corona-crisis kan degene die de betreffende stukken in wil zien, per e-mail een verzoek indienen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, e-mailadres postbus@odnhn.nl onder vermelding van het zaaknummer OD.343794, waarna de stukken digitaal toegezonden zullen worden.

Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroepschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

• uw naam, adres, postcode en woonplaats;

• de datum;

• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);

• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

• uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van het beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep wordt griffierecht geheven.

Informatie

Meer Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088-1021 300.