Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 369587omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Jan de Jagerweg 50 Voorthuizen, brandveilig gebruik BSO Spirit

 

Einde terinzagelegging 02-12-2021

Zaaknummer 2021W1387

Als u het niet eens bent met het besluit en u een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking, dan kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank in Arnhem. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. De datum van ter inzage legging is hetzelfde als de datum van deze publikatie. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een beroepschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw beroepschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.

 

Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.