Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2021, 36896Beschikkingen | aanvraagKennisgeving Voorbereidingsbesluit gemeente Enkhuizen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Enkhuizen heeft in zijn vergadering van 28 januari 2021 besloten:

1. Op grond van artikel 25, tweede lid Gemeentewet, juncto artikel 10, tweede lid onder g Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bij dit besluit behorende stukken;

2. Op grond van artikel 25 vierde lid Gemeentewet de onder punt 1 opgelegde geheimhouding op te heffen op het moment van bekendmaking van dit besluit;

3. Op grond van artikel 3.7, eerste lid Wet ruimtelijke ordening (Wro) te verklaren dat voor het plangebied van het bestemmingsplan Binnenstad en Havens een bestemmingsplanwijziging zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening wordt voorbereid ter herziening van artikel 40.3, lid b van het bestemmingsplan ‘Parapluplan Enkhuizen’ in verband met een heroverweging van het parkeerbeleid en de ‘Parkeerfondsverordening gemeente Enkhuizen 2014’;

4. Te bepalen dat het verboden is om het feitelijk legale gebruik van gronden en/of bouwwerken in het gebied waar het voorbereidingsbesluit van kracht is te wijzigen;

5. Te bepalen dat het bevoegde gezag met een omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 4 genoemde verbod mits de voorgenomen wijziging van het gebruik niet strijdig is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;

6. Onder 5 vallen in ieder geval wijzigingen waarbij op het eigen (bouw)perceel kan worden voorzien in de parkeerbehoefte zonder toepassing van de salderingsmethode;

7. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na de publicatie;

8. Met de vaststelling van dit voorbereidingsbesluit het voorgaande voorbereidingsbesluit d.d. 25 februari 2020 in te trekken op het moment dat het nieuwe voorbereidingsbesluit in werking treedt.

Het voorbereidingsbesluit is van toepassing op de binnenstad van Enkhuizen, gelijk aan de contour van het bestemmingsplan ‘Binnenstad en Havens’.

Informatie en procedure

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag na deze publicatie en heeft een werkingsduur van één jaar. Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van de dag na deze publicatie gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het stadskantoor van de gemeente Enkhuizen, Hoogstraat 11, 1601KT te Enkhuizen.

Het voorbereidingsbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken is ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0388.VBPPBE2021-VG01

Bezwaar en Beroep

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.