APV Evenementenvergunning Zuid-Beijerland

Halloween lampionnenoptocht op 30 oktober 2021 van 19:00 uur tot 20:00 uur. Begin- en eindpunt ter hoogte van het winkelcentrum aan de Gravin Sabinastraat in Zuid-Beijerland, verzonden 13-10-2021.

Besluiten

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit, zoals hierna genoemd, binnen zes weken na bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan (burgemeester of het college van gemeente Hoeksche Waard) dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift bevat de naam, het adres en het telefoonnummer van de indiener, de datum, tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt, de redenen daarvoor en de handtekening van de indiener. Meer informatie over de behandeling van een bezwaarschrift is te vinden op www.gemeentehw.nl. Bij spoed (als een belanghebbende van mening is dat hij een beslissing op het bezwaarschrift niet kan afwachten) kan een belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam. Belangrijk is dat de belanghebbende dit alleen kan doen als hij ook bezwaar heeft ingediend. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal aangevraagd worden bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

 

Naar boven