Gemeenteblad van Heemstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemstedeGemeenteblad 2021, 367737omgevingsvergunningVoornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan Burg. v. Lennepweg 32

  • Burg. van Lennepweg 32, het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, wabonummer 904372, ontvangen 9 september 2021, reguliere procedure.

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan het college van Burgemeester en wethouders. Zie verder ‘Zienswijzen indienen’

Inzien, reageren, bezwaar maken

Inzien omgevingsvergunningen

De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 023-5485797.

Procedures omgevingsvergunning

Afhandelingstermijn omgevingsvergunning

  • Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*

  • Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*

* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)

  • Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 4 weken na publicatie. Als dit kan, wordt dit apart vermeld..

  • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. U kunt dit richten aan: Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) beroep aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft worden overlegd.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. Zie verder ‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.