Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 367565verkeersbesluit of -mededelingParkeerverbodzone en gesloten verklaring Kootwijkerdijk

 

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW).

Overwegende:

Dat de Kootwijkerdijk is gelegen buiten de bebouwde kom van de gemeente Barneveld;

Dat de Kootwijkerdijk in beheer en eigendom is bij de gemeente Barneveld;

Dat de bovengenoemde weg is zoals bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de WVW 1994;

Dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld

bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;

Dat op de Kootwijkerdijk tussen De Brink en de Boveneindseweg regelmatig wordt geparkeerd, onder andere door voertuigen met paardentrailers, op de rijbaan en op de naast de rijbaan gelegen verharding;

Dat uit overleg met de werkgroep Verkeer en Parkeren Kootwijk volgt dat het onwenselijk is dat er op de rijbaan van de Kootwijkerdijk wordt geparkeerd;

Dat dit regelmatig leidt tot hinderlijk parkeergedrag;

Dat in overleg met de werkgroep Verkeer en Parkeren Kootwijk een aantal verkeersmaatregelen zijn voorgesteld ter voorkoming van ongewenst parkeergedrag.

Dat ter verduidelijking waar wel geparkeerd mag worden parkeervakken zijn aangebracht;

Dat het parkeren met paardentrailers op de Kootwijkerdijk ontmoedigd wordt i.v.m. de beperkte parkeermogelijkheden voor overige bezoekers van het dorp. Daarnaast is het betreffende weggedeelte niet geschikt voor voertuigen in combinatie met paardentrailers;

Dat er binnen acceptabele afstand een alternatieve parkeergelegenheid is voor paardentrailers, namelijk bij het parkeerterrein Kootwijkerduin nabij de A1;

Dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregel uitgevoerd kan worden door middel van het plaatsen van het verkeersbord model E1 (begin en einde parkeerverbodzone) van bijlage 1 van het RVV 1990 met bijbehorend onderbord ‘Niet geschikt voor paardentrailers’;

Dat de Kootwijkerdijk vanaf de kruising met de Boveneindseweg in noordelijke richting toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer;

Dat uit overleg met de werkgroep Verkeer en Parkeren Kootwijk volgt dat het onwenselijk is dat het gedeelte vanaf de kruising met de Boveneindseweg in noordelijke richting toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer;

Dat met het afsluiten van de onverharde wegen het gemotoriseerd verkeer in het bosgebied wordt geweerd, de belevingswaarde voor bezoekers van het bosgebied wordt vergroot en de natuurwaarde van het bosgebied door afname van de verstoring kan verbeteren;

Dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, strekt tot:

het beschermen van weggebruikers en passagiers;het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;Dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregel uitgevoerd kan worden door middel van het plaatsen van het verkeersbord model C1 (gesloten verklaring) van bijlage 1 van het RVV 1990 met bijbehorend onderbord ‘Uitgezonderd fietsen, gehandicaptenvoertuigen, ruiters (en aanspanning) en ontheffing houders’; Dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van de verkeersborden model E1 (begin en einde parkeerverbod zone) en verkeersbord model C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit is vereist; Dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie (Cor van Triest), eenheid Oost Nederland; Het besluit: Door middel van het plaatsen van de borden model E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 een parkeerverbod zone in te stellen op de Kootwijkerdijk tussen De Brink en de Boveneindseweg. Door middel van het plaatsen van de borden model C01 van bijlage van het RVV 1990 gesloten verklaring instellen op de Kootwijkerdijk vanaf de kruising met Boveneindseweg in noordelijke richting.

Barneveld, 18 oktober 2021

burgemeester en wethouders,

namens dezen,

S.J.P. van Ee-Looijmans

hoofd afdeling Vastgoed en Infrastructuur

 

Bezwaar of beroepsclausule

Het verkeersbesluit ligt gedurende 6 weken, vanaf 21.10.2021 tm 02.12.2021 ter inzage bij de Balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving.

Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit in het digitaal gemeenteblad een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bezwaar-maken-tegen-een-besluit/ Hiervoor heeft u wel uw DigiD of eHerkenning nodig.

Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via Voorlopige voorziening aanvragen | Rechtspraak. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

 

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule