Gemeente Etten-Leur - verkeersbesluit tweede parkeerplaats voor opladen elektrische auto’s Voorsteven.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;

 

Gelet op:

de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat:

 het college van burgemeester en wethouders van gemeente Etten-Leur begin 2021 besloten één parkeerplaats te reserveren aan de Voorsteven voor het opladen van elektrische voertuigen;

 

 er per oplaadpunt twee elektrische auto’s kunnen worden opgeladen;

 

 het oplaadpunt in het midden van twee parkeerplaatsen is geplaatst waardoor er twee auto’s tegelijkertijd kunnen opladen;

 

 een verzoek is ontvangen om ook het tweede parkeervak te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s;

 

 er meerdere eigenaren van elektrische auto’s in de omgeving gebruik (willen) maken van deze oplaadpunt;

 

 op dit laadpunt het verbruik hoger is dan 2000 Kwh per jaar;

 

 het tweede parkeervak ter hoogte van de oplaadpunt vaak bezet is door brandstofauto’s;

 

 er zijn geen aanwijzingen dat er een hoge parkeerdruk is in deze straat;

 

 het wenselijk is het waarborgen van de vrijheid van het verkeer om een tweede oplaadplaats voor een elektrische auto te reserveren;

 

 overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd over de handhaafbaarheid van de maatregelen met de verkeersadviseur eenheden Hart van Brabant en de Baronie, namens de korpschef;

 

 de Voorsteven in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Etten-Leur;

 

 het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 

 er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluiten:

1. een tweede parkeervak voor elektrische auto’s te reserveren aan de Voorsteven door middel van het plaatsen van het bord E4 (parkeergelegenheid) met onderbord OB504 (geldt voor twee aangegeven parkeervakken) en met een onderbord met de tekst ‘uitsluitend opladen elektrische voertuigen’ .

 

 

Een en ander zoals aangegeven op de bijgevoegde tekening.

Etten-Leur, 14 oktober 2021

namens burgemeester en wethouders,

Ap van Heeren

Teamleider Civiel en Cultuurtechniek

Afdeling Leefomgeving

Bijlage

Situatietekening

 

Mededelingen

Ter inzage legging

Het verkeersbesluit en de daarbij behorende tekening liggen gedurende 6 weken na de openbare bekendmaking voor een ieder ter inzage in het informatiecentrum in de publiekshal van het Stadskantoor.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan eenieder wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben gepubliceerd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt en de gronden van het bezwaar.

 

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan kan bij de voorzieningenrechter (Rechtbank Breda, sector bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda) een verzoek om voorlopige voorziening, waaronder schorsing, worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als een bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Naar boven