Agenda Petear

 

 •  

Datum : 15 februari 2021

 •  

Tijdstip : 20:00 uur

 •  

Locatie : Digitaal

 •  

Voorzitter : de heer I. de Wolff

 •  

Griffier : mevrouw H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 • 1.

   

Opening en vaststellen agenda

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 10 februari 14:00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 15 februari na 13:00 uur of er reacties zijn. Zijn die er niet, dan is er geen Petear.

Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 15 februari, 12:00 uur. De reacties worden bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

 

 

 • 2.

   

Grondexploitatie Boslust Noordoost Balk Voorstel:

 • 1.

  De grondexploitatieopzet voor Boslust Noordoost Balk vast te stellen;

 • 2.

  Een krediet van € 288.504 voor de realisatie beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de grondexploitatie Boslust Noordoost Balk.

Toelichting: In 2010 is het bestemmingsplan voor Boslust Noordoost in Balk vastgesteld door de toenmalige gemeente Gaasterlân-Sleat. Gezien de behoefte aan kavels in Balk is het plan nu opgenomen in de woningbouw prioritering. Om tot uitvoering over te gaan moet de raad de grondexploitatie voor dit project vaststellen en een krediet voor de uitvoering beschikbaar stellen. De omwonenden zijn middels een brief op de hoogte gebracht over de start van de werkzaamheden voor het bouwrijp maken en er zijn na gesprekken met bewoners nog enkele aanpassingen/verbeteringen van het plan doorgevoerd.

 •  

 

 • 3.

   

Tegemoetkoming terrashouders via de heffing van precariobelasting(-rechten)

Voorstel:

 • 1.

  om artikel 2.1 genoemd in de tarieventabel van de Verordening precariobelasting 2020 met ingang van 1 januari 2020 buiten werking te stellen;

 • 2.

  om artikel 2.1 genoemd in de tarieventabel van de Verordening precariorechten 2020 met ingang van 1 januari 2020 buiten werking te stellen.

Als gevolg waarvan er geen precariobelasting en precariorechten 2020 opgelegd zullen worden aan horecaondernemers.

Toelichting: De horeca is in de periode van 16 maart tot 1 juni 2020 en vervolgens vanaf 4 november 2020 gesloten als onderdeel van de bestrijding van het Corona-virus. De gemeente heeft in maart 2020 al afgezien van het opleggen van precariobelasting en – rechten voor de duur van deze sluitingsperiode. Op 13 mei 2020 verzocht de raad via een motie het college om de horecaondernemers in geheel 2020 vrij te stellen van de heffing van precariobelasting/rechten. Met dit raadsvoorstel geeft het college uitvoering aan die motie.

 •  

 

 • 4.

   

Verordening Fractievergoeding De Fryske Marren 2021

Voorstel: de verordening op de fractievergoeding De Fryske Marren 2021 vast te stellen.

Toelichting: Deze verordening regelt de hoogte en verdeling van de begrote bedragen voor fractievergoedingen, waarvan nu wordt voorgesteld dat door de invoering van een basisbedrag voor iedere fractie, kleinere fracties verhoudingsgewijs iets meer budget krijgen en de grootste fracties iets minder. Het totale bedrag in de begroting blijft gelijk.

 •  

 

 • 5.

   

Sluiting

 •  

 

 •  

 

Mochten er geen aanmeldingen zijn om deel te nemen aan de agendapunten van dit P etear, dan gaat dit P etear niet door!

 

U kunt dit nakijken op de site van de gemeenteraad .

 

Naar boven