Verkeersbesluit – Vaststellen twee parkeergelegenheden opladen elektrische auto’s – Broekweg – Venray

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:

Nummer: 2021-025-VEN

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor dit verkeersbesluit wordt gevormd door:

- Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994);

- Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990);

- Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW).

Doelstelling en motivering

Doelstelling

Uit het oogpunt van het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer is het gewenst in de Broekweg te Venray twee openbare parkeergelegenheden voor het opladen van elektrische auto’s vast te stellen.

Motivering

Hierbij is het volgende overwogen:

 • Dat het aantal elektrische auto’s in Nederland is toegenomen en in de toekomst nog verder zal toenemen;

 • Dat elektrische auto’s een positieve bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit doordat zij geen C02 en fijnstof uitstoten;

 • Dat elektrische auto's minder geluid produceren en daarmee een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomgeving;

 • Dat de regering elektrisch rijden stimuleert door diverse financiële voordelen bij de aanschaf en/of bezit van een elektrisch voertuig;

 • Dat een bewoner uit de Broekweg in bezit is van een elektrische auto;

 • Dat deze bewoner geen beschikking heeft over een parkeergelegenheid op eigen terrein en daarmee is aangewezen op de openbare parkeercapaciteit in de woonomgeving;

 • Dat binnen 300 meter loopafstand van de Broekweg geen openbare laadpunten aanwezig zijn;

 • Dat door de aanleg van twee openbare laadpalen in de Broekweg invulling gegeven wordt aan de mogelijkheid op in de openbare ruimte elektrische auto’s op te laden;

 • Dat de openbare oplaadpunten ook door andere bezitters van een elektrisch/hybride voertuig gebruikt kunnen worden.

Overleg

Onderhavige verkeersmaatregel is besproken met de Politie Eenheid Limburg. De politie heeft ingestemd met bovengenoemde verkeersmaatregelen. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het BABW.

Belangenafweging

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld door de genoemde verkeersmaatregel, dan wel dat door de te treffen verkeersmaatregel een onduidelijke verkeerssituatie zal ontstaan.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • 1.

  Door het plaatsen van verkeersbord model E4 van Bijlage I van het RVV 1990 met onderbord OB504 en onderbord met tekstopschrift “alleen voor opladen elektrische auto’s”, op de Broekweg te Venray, twee parkeergelegenheden voor het opladen van een elektrisch voertuig, vast te stellen;

 • 2.

  Dit verkeersbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en wordt geëffectueerd op het moment dat het verkeersbord geplaatst is.

Burgemeester en wethouders van Venray, namens dezen,

Afdeling Stad, Dorpen en Wijken

Teammanager Civiel en Verkeer

Paul de Mulder

Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Dit kan via www.venray.nl/bezwaarschrift-indienen. Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. Ook kunt u schriftelijk bezwaar indienen. Dit bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray.

In het bezwaarschrift schrijft u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met ons besluit. Denkt u eraan dat u het bezwaarschrift ondertekent en dat u uw naam en adres vermeldt. U heeft zes weken om het bezwaarschrift in te dienen. De uiterste datum is zes weken na de datum waarop wij het besluit gepubliceerd hebben in de Staatscourant. Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch in werking. Alleen als er spoedeisende belangen zijn die dat nodig maken, kunt u bij de rechter om een tijdelijke maatregel vragen. Dat heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Naar boven