Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 36628Beschikkingen | afhandelingBesluit intrekken verleende omgevingsvergunning Donzel 27, 5388 PA te Nistelrode

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze heeft toestemming verleend voor:

 

Het geheel intrekken van de op 19 april 2005 verleende revisievergunning met zaaknr. 519844 krachtens de Wet milieubeheer en bijbehorende veranderingsvergunning Wn van 18 oktober 2012 met zaaknr. 424709 thans OBM zodra de gebouwen voor de varkenshouderij zijn gesloopt

 

Verzenddatum: 03-02-2021

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure-Besluiten

Heesch, 10 februari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze