Besluitenlijst college 12 oktober 2021 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 12 oktober 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Bijdrage collectieve zorgverzekering minima

Het college heeft besloten de gemeentelijke bijdrage voor de tegemoetkoming aan de collectieve zorgverzekering vast te stellen voor 2022 en deze uit te breiden met een extra keuzemogelijkheid

 

Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de procesbegeleiding ‘op weg naar een toekomstbestendige milieustraat in de gemeente Oisterwijk’

Het college heeft ingestemd met een afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid ten aanzien van de procesbegeleiding ‘op weg naar een toekomstbestendige milieustraat in de gemeente Oisterwijk’.

 

Paraplubestemmingsplan Gebruik woningen en drinkwater-beschermingsgebied

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Gebruik woningen en drinkwaterbeschermings-gebied’ voor een ieder ter inzage te leggen. Het plan voorziet in een uniforme regeling voor gebruik van woningen en drinkwaterbeschermings-gebied.

 

Beantwoording raadsvragen Algemeen Belang fietspad Broekzijde

Het college heeft besloten de vragen die Algemeen Belang stelde betreffende het fietspad Broekzijde met bijgaande brief te beantwoorden.

 

 

Naar boven