Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vastgesteld besluit hogere grenswaarde artikel 83 Wet Geluidhinder

 

 

De gemeenteraad heeft op 30 september 2021 het bestemmingsplan Nederhemert, Kapelstraat De Meander vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 108 woningen te realiseren. Tevens is er een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor 12 woningen.

Het college van Burgemeester en Wethouder heeft besloten hogere grenswaarden voor geluid vast te stellen. Artikel 83 van de Wet geluidhinder biedt hiervoor de mogelijkheid. Dit heeft het college gedaan om het vastgestelde bestemmingsplan Nederhemert, Kapelstraat De Meander te kunnen uitvoeren.

Een akoestisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat dit nodig is.

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende documenten liggen van donderdag 21 oktober 2021 t/m woensdag 1 december 2021 ter inzage.

De stukken bekijkt u digitaal. Dit doet u via onze site www.zaltbommel.nl. De informatie vindt u onder bouwen en verbouwen/bestemmingsplannen.

Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Het gemeentekantoor ligt aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

 

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daar tegen schriftelijk beroep instellen. U stuurt uw beroepschrift binnen de beroepstermijn naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn is zes weken en begint op de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd en loopt in dit geval van vrijdag 22 oktober 2021 t/m donderdag 2 december 2021. Vermeld altijd de redenen van uw beroep en stuur een kopie van het besluit mee.

 

De mogelijkheid van beroep bestaat in ieder geval als u belanghebbende bent bij het besluit. Als u géén belanghebbende bent, dan gelden aanvullende voorwaarden, te weten:

  • tijdens de voorbereidingsprocedure mocht een ieder zienswijzen indienen, en;

  • u heeft ook van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen. Heeft u dat niet gedaan, dan kunt u alleen een beroepsschrift indienen als het niet uw schuld is dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, ook als u beroep instelt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als  u ook beroep heeft ingesteld en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de Raad van State. Het instellen van beroep en het indienen van een verzoekschrift kan ook digitaal. Kijk op de site https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor de voorwaarden. U moet wel rekening houden met kosten (griffierecht).

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Leefomgeving.

 

Naar boven