Verkeersbesluit aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, Prins Hendrikstraat, Egmond aan Zee d.d. 15 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van gemeente Bergen

Gemeente Bergen (N-H)

Overwegingen ten aanzien van het besluit

De aanvrager wonende in de Prins Hendrikstraat in Egmond aan Zee heeft verzocht om een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren in de directe nabijheid van de woning.

Gelet op het feit dat de bewoner beschikt over een geldige gehandicaptenparkeerkaart en geen mogelijkheid heeft om op eigen terrein te parkeren, de parkeerdruk voor zijn woning hoog is en het in de directe omgeving van de woning uit verkeerstechnisch oogpunt mogelijk is om een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren, is besloten een gehandicaptenparkeerplaats in te richten.

Doelstelling

Met het nemen van deze maatregelen wordt de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd (artikel 2 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994).

Wettelijk kader

De Prins Hendrikstraat is in onderhoud en beheer bij de gemeente.

Ingevolge artikel 15, lid 1 Wegenverkeerswet 1994 geschiedt de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit.

Ingevolge artikel 15, lid 2 Wegenverkeerswet 1994 geschieden maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

In artikel 18, lid 1 aanhef en onder d, Wegenverkeerswet 1994 is bepaald dat verkeers-besluiten, voor zover deze betreffen het verkeer op andere wegen dan de wegen onder beheer van het Rijk, provincie en waterschap, worden genomen door de gemeenteraad of, krachtens besluit van de raad, door burgemeester en wethouders.

In artikel 18, lid 3 Wegenverkeerswet 1994 is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur regels worden vastgesteld omtrent de eisen waaraan verkeersbesluiten dienen te voldoen alsmede omtrent de totstandkoming en de inwerkingtreding van die besluiten.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de, namens de korpschef van de Nationale politie, gemandateerde Verkeersadviseur van de eenheid Noord-Holland. Deze gaf een positief advies.

Overwegende

Dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het R.V.V. 1990. Dat dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend zal worden gemaakt.

BESLUIT

Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 en met inachtneming van de artikelen 12 van het BABW hebben burgemeester en wethouders besloten:

door middel van plaatsing van verkeersbord E6 en een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990), een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats te reserveren aan de Prins Hendrikstraat te Egmond aan Zee Binnen en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

Ter inzage

Dit besluit kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Bergen.

Bezwaarmogelijkheid

Indien u belanghebbende bent en het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de dag van deze publicatie, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 175, 1860 AD Bergen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstgenoemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het klantcontactcentrum.

Castricum, 15 oktober 2021

De heer H. de Vries

Medewerker Verkeer & Vervoer bij Beheer Openbare Ruimte

 

Naar boven