Subsidieregeling voor evenementen gemeente Eemsdelta 2021

Intitulé

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta;

 

overwegende dat in artikel 156 van de Gemeentewet en de "Algemene Subsidieverordening gemeente Eemsdelta 2021" de wettelijke grondslag voor de subsidieverstrekking ten behoeve van activiteiten is vastgelegd;

dat zij op grond van artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Eemsdelta 2021 bevoegd zijn nadere regels te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein worden beschreven;

overwegende dat evenementen een positieve bijdrage leveren aan de lokale economie, de leefbaarheid, de sociale cohesie in de dorpen en de promotie van Eemsdelta;

 

besluiten vast te stellen de volgende:

 

subsidieregeling voor evenementen gemeente Eemsdelta 2021

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Evenement: een openbaar toegankelijke, tijdelijke gebeurtenis van recreatieve, culturele of sportieve aard. Het evenement wordt doelbewust georganiseerd en richt zich op een breed publiek met regionale, provinciale en zo mogelijk landelijke uitstraling.

 • b.

  Subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 2 Doelstelling

Op grond van deze subsidieregeling kan het college een subsidie verlenen voor evenementen die een bijdrage leveren aan de positionering van de gemeente Eemsdelta.

 

Artikel 3 Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen

Voorwaarden om voor een subsidie op basis van deze regeling in aanmerking te komen:

 • 1.

  Indien van toepassing wordt subsidie slechts verstrekt voor zover dit in overeenstemming is met beleid dat in nota's of programma's door de raad of het college is vastgelegd. Bedoeld beleid is richtinggevend bij de beslissing omtrent subsidieverstrekking.

 • 2.

  Indien nodig, is aanvrager in het bezit van een geldige vergunning.

 • 3.

  Het evenement wordt aangemeld bij de evenementenkalender Eemsdelta die wordt beheerd door Top van Groningen, de toeristische promotieorganisatie van Eemsdelta (dit is gratis).

 • a.

  https://eemsdelta.groningen.nl/contact/aanmelden-event.

 • 4.

  Ten minste twee derde van de (activiteiten) kosten worden gedekt uit andere inkomstenbronnen dan die van de gemeente Eemsdelta.

 • 5.

  Het evenement draagt bij aan:

  • a.

   het versterken en verbeteren van het sociaal culturele klimaat en de culturele participatie in de gemeente Eemsdelta;

  • b.

   het versterken en verbeteren van de economische positie van de gemeente Eemsdelta in het algemeen en van de dorpen/landelijk gebied, centra of de haven in het bijzonder;

  • c.

   het positief beïnvloeden van het imago en de aantrekkingskracht van de gemeente Eemsdelta in het algemeen en de centra of de haven in het bijzonder en

  • d.

   het versterken van de samenhang tussen toerisme en recreatie;

Artikel 4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Eemsdelta 2021 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd:

 • a.

  indien het evenement georganiseerd wordt in het kader van landelijke formules, tenzij er een duidelijke lokale inbedding is met betekenis voor de promotie van Eemsdelta;

 • b.

  indien het evenement overwegend partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming als doel heeft of veel van deze genoemde elementen kent;

 • c.

  indien het evenement niet past bij de beleidsdoelen van Eemsdelta;

 • d.

  indien het evenement een besloten karakter heeft;

 • e.

  indien het een evenement is waarvan de gemeenteraad de besluitvorming aan zich heeft voorbehouden;

 • f.

  wanneer de subsidie wordt toegepast voor exploitatiekosten, energiekosten, representatiekosten en -vergoedingen, consumpties en uitstapjes.

 

Artikel 5 Berekening van de subsidie

De bijdrage is één derde van de totale begroting met een maximum van € 2.500,-. De uiteindelijke kosten van het evenement zijn bepalend voor de hoogte van de subsidie. Indien de kosten lager zijn dan de verleende en vastgestelde subsidie, moet dit doorgegeven worden waarna de subsidievaststelling lager zal worden vastgesteld. Deze kosten kunnen steekproefsgewijs worden opgevraagd.

 

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Het college kan jaarlijks een subsidieplafond vaststellen voor deze regeling.

 • 2.

  Als het college een subsidieplafond heeft vastgesteld, geldt dat aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Als meerdere subsidieaanvragen op hetzelfde tijdstip binnenkomen, wordt beoordeeld welke subsidie aanvraag het meest tegemoet komt aan de beleidsdoelen van Eemsdelta. Dit is alleen van belang indien het college een subsidieplafond heeft vastgesteld en door verlening van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden.

 

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen beargumenteerd afwijken van artikel 2 tot en met 6 volgens artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Eemsdelta 2021.

 

Artikel 8 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na haar bekendmaking en werkt terug tot 1 oktober 2021.

2. De regeling wordt aangehaald als subsidieregeling voor evenementen Eemsdelta 2021.

3. De regeling Nadere regels subsidie voor evenementen van de gemeente Delfzijl wordt op 1 oktober 2021 ingetrokken.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders op 28 september 2021.

G. Beukema

(burgemeester)

R. Koch

(secretaris)

Naar boven