Subsidieregeling voor culturele activiteiten gemeente Eemsdelta 2021

Intitulé

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta;

overwegende dat in artikel 156 van de Gemeentewet en de "Algemene Subsidieverordening gemeente Eemsdelta 2021" de wettelijke grondslag voor de subsidieverstrekking ten behoeve van activiteiten is vastgelegd;

dat zij op grond van artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Eemsdelta 2021 bevoegd zijn nadere regels te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein worden beschreven;

 

besluiten vast te stellen de volgende:

 

subsidieregeling voor culturele activiteiten gemeente Eemsdelta 2021

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Culturele activiteiten: tentoonstellingen, openbare voorstellingen en concerten die een stimulans zijn voor het culturele leven in de gemeente Eemsdelta.

 • b.

  Subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn:

 • a.

  culturele activiteiten van culturele commissies/organisaties waarbij er sprake is van een gevarieerd aanbod voor een breed publiek;

 • b.

  culturele activiteiten met een (boven) regionale uitstraling, die van grote betekenis zijn voor de gemeente vanuit cultureel en/of promotioneel oogpunt;

 • c.

  culturele activiteiten op lokaal niveau die van betekenis zijn voor een breed publiek en/of vernieuwend zijn;

 • d.

  activiteiten die een bijdrage leveren aan internationale samenwerking, indien zij aanwijsbaar een relatie hebben met de ingezetenen of activiteiten van de gemeente;

 • e.

  activiteiten welke ontstaan door samenwerking tussen culturele organisaties (bibliotheek, musea, amateurverenigingen, culturele verenigingen) en andere organisaties op lokaal niveau (bijvoorbeeld buurtverenigingen), waarbij de subsidie leidt tot een vernieuwend en/of kwaliteit verbeterend effect.

 

Artikel 3 Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt voor culturele activiteiten of activiteiten zoals genoemd in artikel 2 van deze subsidieregeling die deze bevorderen.

 • 2.

  Indien nodig, is aanvrager in het bezit van een geldige vergunning.

 • 3.

  De activiteit wordt aangemeld bij de culturele activiteiten en evenementenkalender Eemsdelta die wordt beheerd door Top van Groningen, de toeristische promotieorganisatie van Eemsdelta (dit is gratis).

 • https://eemsdelta.groningen.nl/contact/aanmelden-event

 • 4.

  Ten minste twee derde van de (activiteiten)kosten wordt gedekt uit andere inkomstenbronnen dan die van de gemeente.

 • 5.

  De subsidie wordt slechts verstrekt voor zover dit in overeenstemming is met beleid dat in nota's of programma's door de raad of het college is vastgelegd. Bedoeld beleid is richtinggevend bij de beslissing omtrent subsidieverstrekking.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Eemsdelta 2021 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien de aanvraag betrekking heeft op:

 • a.

  optredens op bedrijfsfeesten,

 • b.

  politiek getinte feesten;

 • c.

  begeleiding van kerkdiensten of anderszins religieus van aard;

 • d.

  jubilea;

 • e.

  een reünie;

 • f.

  de aanschaf van instrumenten en/of uniformen;

 • g.

  de uitgave van informatiedragers (boeken, dvd’s, tijdschriften ed.);

 • h.

  de aanschaf van inventaris;

 • i.

  energiekosten, representatiekosten en -vergoedingen, consumpties en uitstapjes.

 

Artikel 5 Berekening van de subsidie

De bijdrage is één derde van de totale begroting met een maximum van € 2.500,-. De uiteindelijke kosten van een culturele activiteit zijn bepalend voor de hoogte van de subsidie. Indien de kosten lager zijn dan de verleende en vastgestelde subsidie, moet dit doorgegeven worden waarna de subsidievaststelling lager zal worden vastgesteld. Deze kosten kunnen steekproefsgewijs worden opgevraagd.

 

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Het college kan jaarlijks een subsidieplafond vaststellen voor deze regeling.

 • 2.

  Als het college een subsidieplafond heeft vastgesteld, geldt dat aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Als meerdere subsidieaanvragen op hetzelfde tijdstip binnenkomen, wordt beoordeeld welke subsidie aanvraag het meest tegemoet komt aan de beleidsdoelen van Eemsdelta. Dit is alleen van belang indien het college een subsidieplafond heeft vastgesteld en door verlening van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden.

 

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen beargumenteerd afwijken van artikel 2 tot en met 6 volgens artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Eemsdelta 2021.

 

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na haar bekendmaking en werkt terug tot 1 oktober 2021.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als subsidieregeling voor culturele activiteiten Eemsdelta 2021.

 • 3.

  De regeling Nadere regels subsidie voor culturele activiteiten 2017 van de gemeente Delfzijl wordt op 1 oktober 2021 ingetrokken.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders op 28 september 2021.

G. Beukema

(burgemeester)

R. Koch

(secretaris)

Naar boven