Gemeente Zutphen, ANWB Streetwise op 27 oktober 2021 in de Rietbergstraat in Zutphen

 

Status: verleend

Op 14 oktober 2021 is een evenementenvergunning verleend ANWB Streetwise op 27 oktober 2021 in de Rietbergstraat in Zutphen.

De vergunning geldt voor de ANWB verkeerseducatieprogramma op de openbare weg voor leerlingen van de basisschool Walter Gillijns met als één van de activiteiten een auto die plotseling stop (remweg).

 

Verkeersbesluit

Vanwege de veiligheid op de weg moet u de volgende verkeersmaatregelen nemen:

op 27 oktober 2021 van 08.30 uur tot 12.00 uur:

het afsluiten van de Rietbergstraat ter hoogte van de kruising Henri Dunantweg/Hoornwerk tot aan de inrit van de parkeerplaats van Gelre Werkt en deze gesloten te verklaren voor voertuigen (inclusief fietsers/bromfietsers) door een fysieke afsluiting en bord C1 van Bijlage 1 van het Reglement van verkeerstekens en verkeersregels te plaatsen;

het instellen van een parkeerverbod voor het afgesloten deel van de Rietbergstraat.

De grondslag voor deze verkeersmaatregel is artikel 18, lid 1, sub d, en artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

 

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

  • Naam en adres van de indiener;

  • De dagtekening;

  • Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • De gronden van het bezwaar.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift is geen griffierecht verschuldigd.

 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrecht van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. In dat geval is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Zutphen, 20 oktober 2021

De burgemeester van Zutphen

Naar boven