Subsidieregeling ‘Doorstart na Corona’

Het college van burgemeester en wethouders,

gelet op het bepaalde in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet, artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening De Ronde Venen, de compensatieregelingen Rijk en provincie in het kader van corona.

Besluit

vast te stellen de volgende:

 

‘Subsidieregeling ‘Doorstart na Corona’

Artikel 1 (begripsbepalingen)

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een onderneming drijft en ingeschreven is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dan wel beschikt over een zelfstandigheidsverklaring;

 • b.

  Ondernemersvereniging: de rechtspersoon die staat ingeschreven in het Handelsregister, met als doelstelling het behartigen van de belangen van ondernemers op straat-, plein- buurt, of wijkniveau;

 • c.

  Promotionele activiteit: een samenhangend geheel van producten en/of diensten, geleverd door de aanvrager ten behoeve van de activiteiten die er gericht op zijn om bestedingen bij lokale ondernemers te vergroten en samenhang tussen ondernemers te bevorderen;

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

 • e.

  Subsidie: een aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt, met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling waarvoor ook een aanspraak gedaan kan worden op de corona-compensatieregelingen van andere (overheids)instellingen;

 • f.

  Subsidieregeling: door het college vast te stellen nadere regels, ter uitvoering van de algemene subsidieverordening.

Artikel 2 Doelstelling

De gemeente De Ronde Venen wil het ondernemersklimaat voor haar lokale ondernemers versterken. De opgelegde coronamaatregelen hebben ondernemers in de winkelgebieden van gemeente beperkt. Er ontstaat ruimte voor het opnieuw opstarten om promotionele activiteiten te ontplooien voor het vergroten van de lokale koopactiviteit, ter versteviging van de gedachte kader van Koop Lokaal. Daarnaast bevordert het de samenwerking tussen de ondernemers en de samenwerken tussen ondernemers uit de verschillende dorpen van de gemeente.

 

Met deze subsidieregeling stellen we een tegemoetkoming beschikbaar in de kosten die verbonden zijn de promotionele activiteiten voor de doorstart van activiteiten in 2021.

Artikel 3 Vaststelling subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt vastgesteld op € 30.000,- voor de periode van 20 oktober tot 31 december 2021.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd voor promotionele activiteiten die gericht zijn op het vergroten van de lokale koopactiviteiten en de samenhang tussen ondernemers.

 • 2.

  Subsidie kan niet worden aangevraagd voor activiteiten waarvoor ook een aanspraak kan worden gedaan op de corona-compensatieregelingen van andere (overheids)instellingen.

 • 3.

  De subsidie heeft betrekking op activiteiten die plaatsvinden in de periode tussen 20 oktober 2021 en 31 december 2021.

Artikel 5 Wijze van beoordelen

 • 1.

  De gemeente De Ronde Venen behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

 • 2.

  Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Op basis van artikel 4 ‘subsidiabele kosten’ wordt de aanvraag beoordeeld.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag mag uitsluitend worden gedaan door een ondernemer of ondernemersvereniging

 • 2.

  Een aanvrager moet samen met minimaal 4 bij de kamer van koophandel geregistreerde partijen een aanvraag indienen of via de ondernemersvereniging.

Artikel 7 Hoogte subsidie en wijze van verstrekken

 • 1.

  De subsidie bedraagt:

  • a.

   Maximaal € 1.500,- bij promotionele activiteiten binnen 1 dorp;

  • b.

   Maximaal € 5.000,- bij promotionele activiteiten waarvan de invulling dorpsoverstijgende is, waarbij minimaal 3 dorpen betrokken zijn;

  • c.

   De aangevraagde subsidie is maximaal 50% van de aangetoonde kosten.

 • 2.

  Subsidieaanvragen worden verleend en direct vastgesteld door het college.

 • 3.

  Het college kan in individuele gevallen afwijken van lid 1 voor zover toepassing gelet op het belang van de regeling zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 4.

  Het college kan per aanvraag beoordelen of zij de aanvraag binnen het doel van de aanvraag vindt passen.

Artikel 8 Verplichtingen

 • a.

  De aanvraag wordt digitaal per e-mail ingediend bij de gemeente middels een volledige omschrijving van de te subsidiëren activiteit inclusief een begroting.

 • b.

  De subsidieontvanger verricht de promotionele activiteiten waarvoor de subsidie is verleend.

 • c.

  Als aannemelijk is dat één of meer van de promotionele activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de opgelegde verbonden subsidieverplichting zal worden voldaan, meldt de subsidieontvanger dat direct schriftelijk aan het college.

 • d.

  Zodra de promotionele activiteiten waarvoor subsidie is verleend zijn verricht, doch uiterlijk 31 januari 2022, stuurt subsidieontvanger hiervan een bewijs (foto of factuur) aan de gemeente per email. Is dit bewijs niet ontvangen, of blijkt uit het bewijs dat de subsidie is ingezet op andere activiteiten, dan moet de subsidie worden terugbetaald.

Artikel 9 in werking treding en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling ‘Doorstart na Corona 2021 ’.

 

Aldus besloten in de vergadering van 12 oktober 2021.

secretaris

R. Kleijnen

burgemeester

M. Divendal

Naar boven