Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 363785ruimtelijk plan of omgevingsdocumentRuimtelijk plan of omgevingsdocument – vastgesteld bestemmingsplan en omgevingsvergunning herontwikkeling 't Dorp 116, 118 en 122 te Heesch

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Bernheze op grond van het bepaalde in artikel 3.8 en 3.31 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 7 oktober 2021 het bestemmingsplan ‘herontwikkeling 't Dorp 116, 118 en 122 te Heesch‘ ongewijzigd heeft vastgesteld. Daarnaast maken burgemeester en wethouders van Bernheze bekend dat zij op 13 oktober 2021 de omgevingsvergunning hebben verleend voor de bouw van twee appartementencomplexen bestaande uit in totaal 27 appartementen.

Inhoud

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voorzien in de bouw van twee appartementencomplexen bestaande uit 8 sociale huurappartementen en 19 koopappartementen.

Coördinatie

Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad van Bernheze besloten voor dit project de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren. Dit betekent dat zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning voor dit project gelijktijdig ter inzage wordt gelegd en de besluitvorming gecoördineerd plaats vindt.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen met ingang van 14 oktober 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan en de beschikking zijn digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPtdorp116118HSC-VG01 en NL.IMRO.1721.OVtdorp116118HSC-VG01).

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Belanghebbenden kunnen, aanvullend op een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u beroep indient en uw handtekening.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Heesch, 13 oktober 2021