Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 363782ruimtelijk plan of omgevingsdocumentWet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Menzel 47 Nistelrode

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de terinzagelegging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Menzel 47 Nistelrode’, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPMenzel47NSR-ON01.

Inhoud

Het bestemmingsplan ‘Menzel 47 Nistelrode’ betreft de herbestemming van de agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning en de realisatie van een ruimte-voor-ruimte woning naast de voormalige bedrijfswoning.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 14 oktboer 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPMenzel47NSR-ON01).

Reageren

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeente Bernheze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven, kunt u een afspraak maken met het team ruimtelijke ordening.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u een bezwaar / zienswijze / bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 13 oktober 2021