Extern mandaatbesluit Schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers

Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten namens de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren:

 

In aanmerking nemende dat:

 • De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren bij besluit van 13 december 2016 mandaat hebben verstrekt aan het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten, om beslissingen te nemen en alle daarmee verband houdende (voorbereidings- en uitvoerings)handelingen te verrichten ter uitvoering van de taken in het kader van de Schulddienstverlening met betrekking tot inwoners van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren;

 • De mandaatbesluiten van 13 december 2016 in de mogelijkheid voorzien om ondermandaat te verstrekken aan externen;

 • de Covid-19 pandemie een grote impact heeft op zelfstandige ondernemers. Deze ondernemers vragen zich af of het voortzetten van hun onderneming nog wel zin heeft;

 • De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren (hierna: de gemeenten) en het openbaar lichaam Peelgemeenten (hierna Peelgemeenten) deze ondernemers wil ondersteunen bij het bieden van een toekomstperspectief;

 • De gemeenten en Peelgemeenten dit mogelijk willen maken door een gerichte dienstverlening aan te bieden op het gebied van schuldhulpverlening aan zelfstandige ondernemers (naast het ondersteuning bieden bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt);

 • De gemeenten en Peelgemeenten het gewenst achten de diensten op het gebied van schuldhulpverlening door de uitvoeringsorganisatie van het werkbedrijf Atlant De Peel, h.o.d.n. Senzer (hierna: Senzer) te laten uitvoeren, omdat:

  • -

   De omstandigheden van deze personen veelal reeds bekend zijn bij Senzer.

  • -

   Eén aanvraagloket ontstaat waar regionaal de aanvragen voor onder meer schuldhulpverlening worden ontvangen. Dit is klantgerichter voor de inwoners, omdat zij dan te maken hebben met één vindplaats.

  • -

   Senzer over de gewenste infrastructuur beschikt om de diensten uit te voeren.

  • -

   Senzer reeds ervaring heeft met regionale uitvoering van de Tozo en de TONK, welke ook een tijdelijk karakter kennen.

  • -

   Door de schuldhulpverlening (en heroriëntatie) aan ondernemers bij Senzer te beleggen er sprake is van een sluitende aanpak en geborgde nazorg (Bbz, Tozo, TONK heroriëntatie en schuldhulpverlening);

  • -

   Dienstverlening ten aanzien van de BBZ reeds bij Senzer plaats vindt.

 • Peelgemeenten met het oog op het voorgaande extern ondermandaat wenst te verlenen aan Senzer tot het nemen van primaire besluiten op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) voor de doelgroep van zelfstandige ondernemers;

   

  • -

   Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

  • -

   Gelet op de Bevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2019;

  • -

   Gelet op de mandaatbesluiten d.d. 13 december 2016 van de colleges van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren;

  • -

   gelet op artikel 8 van de Dienstverleningsovereenkomst Heroriëntatie van & Schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers tussen Peelgemeenten (en de gemeenten Helmond en Geldrop-Mierlo) en Senzer;

besluiten :

 

 • 1.

  Aan de Algemeen directeur van het openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel, handelend onder de naam Senzer, de bevoegdheid te verlenen om de navolgende beslissingen te nemen en alle daarmee verband houdende (voorbereidings- en uitvoerings)handelingen te verrichten in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor de doelgroep van zelfstandig ondernemers, met betrekking tot inwoners van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren:

  • a.

   Het toekennen/verstrekken dan wel weigeren, herzien, opschorten, intrekken, beëindigen, verrekenen, terugvorderen en invorderen van schuldhulpverlening;

  • b.

   Het verwerken van persoonsgegevens;

  • c.

   Het verstrekken van periodieke rapportages over de door de gemeente uitgevoerde werkzaamheden in het kader van schuldhulpverlening aan ondernemers aan het Rijk en andere overheidsinstanties;

  • d.

   Het aanbesteden en het aangaan van inkoopcontracten ter uitvoering van taken in het kader van inkoop- en aanbesteding in het kader van schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemer, inclusief het beheer, opzeggen en wijzigen van de betreffende contracten. Bij nieuwe aanbestedingstrajecten wordt de voorwaarde verbonden dat hierover vooraf overleg plaatsvindt met de algemeen directeur en/of beleidsmedewerker van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten.

  • e.

   Het indienen van verweerschriften namens en het vertegenwoordigen van de colleges en/of burgemeesters in bestuursrechtelijke procedures, mediation en overige rechtsgedingen (inclusief het verstrekken van machtigingen) met betrekking tot schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers;

  • f.

   Het behandelen van en beslissen over klachten met betrekking tot gedragingen van medewerkers en over onderwerpen die behoren tot de uitvoering van de schuldverlening aan zelfstandig ondernemers.

 • 2.

  Aan de Algemeen directeur van het openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel, handelend onder de naam Senzer, de bevoegdheid te verlenen om met betrekking tot de genoemde uitvoering van de bevoegdheden als bedoeld onder lid 1 van dit besluit ondermandaat te verstrekken aan directeuren, managers, teamleiders en overige medewerkers van Senzer, welke ondermandaten dienen te worden beschreven in een door de Algemeen directeur vastgesteld Ondermandaatbesluit Senzer.

   

 • 3.

  Aan de (onder) mandatering de instructie te verbinden om de bevoegdheden uit te oefenen met inachtneming van de door het openbaar lichaam Peelgemeenten voorbereid (en door de individuele gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren vastgesteld) algemeen verbindende voorschriften, beleid en door of namens de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren afgesloten inkoopcontracten.

   

 • 4.

  Te bepalen dat dit besluit van rechtswege vervalt bij beëindiging van de Dienstverleningsovereenkomst Heroriëntatie van & Schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers.

   

 • 5.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 juni 2021.

Aldus besloten door het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten in zijn vergadering d.d. 1 juli 2021 namens de colleges van burgemeester en wethouders en burgemeesters van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren,

C.L.C. Verberne

secretaris

M.M. Schlösser

voorzitter

Naar boven