Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, herziening Kreiel 14a te Wintelre

Burgemeester en wethouders maken op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Eersel op 28 september 2021 het bestemmingsplan Buitengebied, herziening Kreiel 14a te Wintelre heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 21 oktober 2021 tot 2 december 2021 ter inzage in het gemeentehuis. Het plan met bijbehorende stukken is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0770.BPBKreiel14a0085-VAST.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de ontwikkeling van een dierencrematorium met bedrijfswoning. De bestaande veehouderij wordt beëindigd.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Stuur dan binnen de genoemde termijn van 6 weken een beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het besluit zetten. Ook moet u zeggen waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Vergeet niet uw beroepschrift te ondertekenen. Burgers hebben de mogelijkheid om dit alles ook digitaal via https://digitaalloket.raadvanstate.nl te doen. U moet dan wel over DigiD beschikken.

Wie kan er beroep instellen?

Bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens de inzageperiode schriftelijk beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorlopige voorziening

Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift. U kunt dan om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met A. Meulenbroeks afdeling Ontwikkeling, team Ruimte, te bereiken via (0497) 531 300 of ruimte@eersel.nl.

Naar boven