Gemeenteblad van Opsterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandGemeenteblad 2021, 363166omgevingsvergunningKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Dokter Prakkenleane 21 te Ureterp

De gemeente heeft op 14 oktober 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer OV-2021-4497 voor een omgevingsvergunning op de locatie Dokter Prakkenleane 21 te Ureterp. De vergunning is verleend. Het besluit betreft:

het aanleggen van parkeerplaatsen

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage in het gemeentehuis. De inzageperiode is zes weken en start op 15 oktober 2021.

Procedure

Als u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. secretaris Bezwarencommissie, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 15 oktober 2021 en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn (geen e-mail) en ten minste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft en de redenen van uw bezwaar.

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via gemeente@opsterland.nl of telefoonnummer 0512 386 222.