Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2021, 362837ruimtelijk plan of omgevingsdocumentBesluit Hogere Grenswaarde Van Blaaderenweg 8

Bij de gemeente Bergen is een verzoek ingediend ter vaststelling van een hogere waarde voor het bouwen van een woning gelegen aan de Van Blaaderenweg 8 te Bergen behorende bij het ontwerp wijzigingsplan 'van Blaaderenweg 8'. Het plangebied is gelegen binnen de wegverkeerslawaai zone van de Van Blaaderenweg.

Wet geluidhinder

Alle wegen, met uitzondering van de 30 km/uur wegen, en alle spoorlijnen zijn, op basis van de Wet geluidhinder, voorzien van een geluidzone. Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, welke binnen een dergelijke zone langs een weg of spoorlijn zijn gelegen, dienen op een zodanige afstand hiervan te zijn gelegen dat de geluidbelasting niet te hoog wordt (de zogenaamde ‘voorkeursgrenswaarde’ die de Wet geluidhinder stelt).Waar en wanneer kunt u stukken inzien?

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?

Uit het akoestisch onderzoek, dat in het kader van de planontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat, als gevolg van het wegverkeer op de Van Blaaderenweg, een hogere geluidbelasting optreedt, dan de voorkeur-grenswaarde van 48 dB zoals aangegeven in de Wet geluidhinder.

De geluidbelasting op de gevel van de nieuw te bouwen woning is, met een geluidbelasting van ten hoogste 56 dB, echter lager dan de in de Wet geluidhinder aangegeven maximale ontheffingswaarde.

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om voor het bouwplan, op grond van artikel 83 jo 110a van de Wet geluidhinder, een hogere waarde vast te stellen van ten hoogste 63 dB.

De stukken van dit ontwerpbesluit liggen met ingang van 18 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage in gemeente Bergen, Jan Ligthartstraat 4 1817MR Alkmaar. Om de stukken buiten de openingstijden in te zien kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten, telefoon (072) 888 00 00.

Hoe kunt u reageren?

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen naar voren brengen op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Bergen, Jan Ligthartstraat 4 1817MR Alkmaar, onder vermelding van zienswijzen ontwerpbesluit Hogere Waarde Wet geluidhinder nieuw te bouwen woning gelegen aan de Van Blaaderenweg. Voor een mondeling zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten, telefoon (072) 888 00 00.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de gemeente Bergen via e-mail info@bergen-nh.nl of telefoon (072) 888 00 00.

Bergen (NH), 15 oktober 2021