VERKEERSBESLUIT AANLEG VAN EEN GERESERVEERDE GEHANDICAPTENPARKEERPLAAATS BIJ DE PRUNUSDREEF TER HOOGTE VAN DE TOEGANG TOT HUISNUMMER 1 T/M 49 TE LEIDERDORP

Z/21/123750/255562

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp,

Namens deze de medewerker verkeer,

Inleiding:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp nemen een verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Aanleiding is een aanvraag voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij de Prunusdreef te Leiderdorp. Deze aanvraag is getoetst aan de criteria zoals omschreven in de beleidsregels en hieruit is gebleken dat de aanvraag aan deze criteria voldoet. Om ervoor te zorgen dat de parkeerplaats alleen gebruikt kan worden door de begunstigde, is gemeente voornemens om bebording te plaatsen die aangeeft dat de nabijgelegen parkeerplaats alleen gebruikt mag worden voor het parkeren van het voertuig met het op het onderbord vermelde kenteken.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Binnen de gemeente Leiderdorp worden aanvragen voor het toewijzen van gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen getoetst aan de beleidsregels die op 3 september 2009 zijn vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp. Deze beleidsregels hebben tot doel om de zelfstandigheid van de inwoners van Leiderdorp te bevorderen. De belangrijkste hiervan zijn:

- dat aan belanghebbende een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders is verstrekt die is afgegeven voor vijf jaar;

- dat een gehandicaptenparkeerkaart wordt verstrekt aan bestuurders waarvan door een onafhankelijk arts is vastgesteld dat zij redelijkerwijs niet meer dan 100 meter aan één stuk kunnen lopen;

- dat door de parkeerdruk rondom de woning het voorkomt dat belanghebbende haar/zijn auto bij thuiskomst niet kan parkeren binnen een redelijke afstand van de toegang tot haar/zijn woning;

- dat de aanvrager niet kan voorzien in een parkeerplaats op eigen terrein; 

- dat belanghebbende geen extra brede parkeerplaats nodig heeft, omdat deze plek al extra breed is aangelegd bij de realisatie van het parkeerterrein. Hierdoor gaat de aanleg van de gereserveerde parkeerplaats ten koste van één parkeerplaats.  

Wettelijke grondslag

Het besluit is gebaseerd op:

- de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

- het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

- dat er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie. Deze heeft een positief advies uitgebracht. 

Bevoegdheid

- dat burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag zijn voor het nemen van verkeersbesluiten en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 5 februari 2019 -zoals omschreven in het mandaatregister Leiderdorp 2017 hebben gemandateerd aan de programmamanagers en de medewerkers belast met het taakveld verkeer; 

BESLUIT

 • 1.

  Een parkeerplaats bij de Prunusdreef ter hoogte van de toegang tot huisnummer 1 t/m 49 te Leiderdorp aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats door het plaatsen van één bord model E06 van Bijlage 1 van het RVV 1990 een en ander conform bijgevoegde foto;

 • 2.

  Om hiertoe eveneens een markering aan te brengen middels witte wegenverf om de grootte van de parkeerplaats te bepalen een en ander conform bijgevoegde foto;

 • 3.

  Om door het plaatsen van een onderbord met daarop het kenteken van begunstigde (thans GN-672-Z) de parkeerplaats specifiek te bestemmen voor dit voertuig;

 • 4.

  Om dit besluit bij eerste mogelijkheid op de gebruikelijke wijze te publiceren in het Gemeenteblad en in het Leiderdorps Weekblad;

 • 5.

  Om dit besluit gedurende een periode van 6 weken, conform de Awb-procedure, ingaande vanaf publicatie in het Gemeenteblad, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van Leiderdorp.

Leiderdorp, 13 oktober 2021

Burgemeester en Wehouders van Leiderdorp,

Namens deze,

W.van der Burg

Allround medewerker Beheer/Verkeer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van publicatie van dit besluit in het Gemeenteblad een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt u ter betaling een acceptgiro toe.

 

Naar boven