Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van 2 levensloopbestendige woningen hoek Doesburgseweg/ Jhr. de Bellefroidweg in Wehl.

 

Het college van Doetinchem heeft een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van twee woningen op de hoek Doesburgseweg/Jhr. de Bellefroidweg in Wehl (dossiernummer 20210320).

De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Inzage

Vanaf 15 oktober 2021 kunt u het besluit en de stukken die daarbij horen, inclusief de Verklaring van geen bedenkingen, digitaal bekijken bij het loket bouwen en wonen. Hiervoor moet u een afspraak maken. De stukken liggen zes weken ter inzage. Het besluit, inclusief de ruimtelijke onderbouwing. Wordt ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannne.nl en zijn via de website ook in te zien.

Beroep

Bent u het niet eens met de verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u als belanghebbende beroep indienen bij Rechtbank Gelderland. Dit moet binnen zes weken nadat de vergunning ter inzage is gelegd. Dit kan tot en met 25 november 2021. U moet hiervoor een brief schrijven aan Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Dit kan alleen als u ook een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend. Of als u een goede reden heeft waarom u geen zienswijze heeft kunnen indienen. Als u vindt dat er snel moet worden opgetreden, kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter

snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet. Hiervoor moet u een aparte brief sturen aan de rechtbank. Voor het indienen van een beroep of voorlopige voorziening moet u

griffierecht betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het loket bouwen en wonen. Dit loket is bereikbaar via telefoonnummer (0314) 377 377.

 

 

Naar boven