Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2021, 361631ander besluit van algemene strekkingGemeente Amstelveen - Ter inzage legging ontwerp-begroting 2022 gemeente Amstelveen

 

Zaaknummer: Z21-066542

Burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben de gemeenteraad de ontwerp-begroting 2022 Amstelveen aangeboden met het voorstel de daarin in opgenomen geraamde gemeentelijke lasten en baten voor 2022 vast te stellen.

Tot aan de behandeling ligt de begroting voor een ieder ter inzage op het raadhuis van de gemeente Amstelveen.

Inzage vanaf 11 oktober 2021

U kunt het besluit inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op deze webpagina van de gemeente.

Amstelveen, 13 oktober 2021.

De secretaris,

Bert Winthorst

De burgemeester,

Tjapko Poppens